88 voorschriften

Wat volgt is een vertaling van de 88 voorschriften van David Lane. Al genieten de 88 voorschriften grote bekendheid in met name blank nationalistische kringen, ik was niet in staat er een Nederlandse vertaling van te vinden. 88 voorschriften is met recht een standaardwerk over werkelijk nationalisme, en over het natuurrecht dat onze plaats op deze wereld bepaald. Verspreid dit zoveel je wil, wij maken geen enkele aanspraak maken op auteursrecht (aangezien dit ook vertaald is zonder de wettelijke toestemming van de erven van David Lane).

Een grote verzameling van David Lane over politiek, nationalisme, Wotanisme en de onze huidige samenlevingen is te vinden op de website van The Order. Op onze website vind je ook nog de vertaling van twee andere korte essays van David Lane: "Wotansvolk" en "Over polygamie".

Eventuele aanvullingen of verbeteringen op onderstaande vertaling zijn meer dan welkom, laat het ons weten in de reacties of via onze contactpagina.

David Eden Lane - 88 voorschriften pdf David Eden Lane - 88 voorschriften epub
88 voorschriften

Inleiding

Totdat het Blanke ras begrijpt dat er maar één bron is waaruit blijvende waarden zijn te putten zal er nooit vrede of stabiliteit op aarde zijn. In de onkenbare Wetten van de Natuur liggen de sleutels tot het leven, orde en begrip. De woorden van mensen, zelfs de woorden van mensen die door sommigen als “geïnspireerd” worden beschouwd zijn onderworpen aan de vertalingen, het vocabulaire, de aanvullingen, de censuur en de vervormingen van feilbare stervelingen. Daarom moet van elk geschrift en elke invloed, antiek of modern, bepaald worden of het in overeenstemming is met de Natuurlijke Wet.

De Blanke volken van de wereld moeten collectief begrijpen dat zij evenzeer onderworpen zijn aan de staalharde Wetten van de Natuur als elk ander wezen in het universum. Doen zij dat niet, dan zullen zij niet in staat zijn hun vrede, veiligheid, of zelfs hun bestaan zeker te stellen. De wereld brand omdat Rassen, sub-rassen, Naties en Culturen gedwongen worden om hun door de Natuur bepaalde instinct tot zelfbehoud te verloochenen. Veel mensen die van goede wil, maar van beperkt begrip zijn, worstelen met de symptomen die het resultaat zijn van de ongehoorzaamheid aan de Natuurlijke Wet.

Zoals de mens eigen is, houden de meesten er beperkte, provinciale standpunten op na die gevormd worden door hun onmiddellijke omgeving, huidige omstandigheden en geconditioneerde dogma’s. Dit wordt aangemoedigd door die machtige en roekeloze Stam die de aangelegenheden van de wereld al eeuwen controleert door de meest basale instincten van de mens te exploiteren. Onderlinge conflicten tussen onverlichte mensen dienen hen tot masker en tot schild.

Een dieper begrip van de Fundamentele Wetten die menselijke aangelegenheden beheersen is noodzakelijk als we beschaving uit de klauwen van haar overheersende executeurs willen redden.

Deze paar bladzijden zijn niet bedoeld om een gedetailleerd overheidssysteem uiteen te zetten, ze zijn bedoeld om een aantal voorschriften te poneren, welke, indien goed begrepen, het Volk als individuen en als een Natie ten goede zullen komen en zullen behouden.

De 88 Voorschriften

1 Elke religie of leer die de Natuurlijke Wetten van het Universum ontkent is onwaar.

2 Wat het beeld ook moge zijn dat het Volk heeft van God, de Goden, of de bewegende Kracht van het Universum, zij kunnen niet ontkennen dat de Wetten van de Natuur het werk zijn van deze Kracht, en dat de Wetten van de Natuur daar zodoende ook de bedoeling van zijn.

3 God en religie zijn onderscheiden zaken, en vaak ook conflicterende concepten. De Natuur toont het goddelijke plan, want de natuurlijke wereld is het werk van de kracht of de intelligentie die mensen god noemen. Religie is de schepping van sterfelijke mensen, en daarom voorbestemd om feilbaar te zijn. Religie kan een Volk behouden of vernietigen, afhankelijk van de structuur die eraan is gegeven door hun voorouders, de motieven van zijn vertegenwoordigers en de wispelturigheid van de geschiedenis.

4 De meest ware vorm van gebed is gemeenschap met de Natuur. Het is geen stemgeluid dat zich laat horen. Ga naar een eenzame plek, zo mogelijk een bergtop, op een heldere nacht waarin de hemel vol sterren staat en overdenk de majestueuze orde van de oneindige macrokosmos. Overweeg vervolgens de bijzonderheden van de gelijke oneindigheid van de microkosmos. Begrijp dat u enerzijds betekenisloos bent in het geheel der dingen op een niet te bevatten manier, en anderzijds potentieel onvoorstelbaar waardevol bent als een schakel in de ketting van het lot. Dan kunt u beginnen te begrijpen hoe trots en het zelf naast elkaar kunnen bestaan met respect en eerbied. Daar vinden we harmonie met de Natuur, en met harmonie komt kracht, vrede en zekerheid.

5 Seculiere machtssystemen beschermen en bevorderen religies die een leer onderwijzen van een hiernamaals. Zodoende wordt mensen geleerd zich niet te verdedigen tegen de wolven die hen willen verscheuren in dit leven.

6 De geschiedenis, zowel de seculiere als de religieuze, bestaat uit fabels die voortkomen uit zelfbedrog en die verkondigt worden door hen die er voordeel bij menen te hebben.

7 Religie in zijn meest voordelige vorm is de symboliek van een Volk en zijn cultuur. Een multiraciale religie vernietigd het besef van uniciteit, exclusiviteit en waarde die noodzakelijk zijn voor het overleven van een ras.

8 Wat mensen het “bovennatuurlijke” noemen is eigenlijk het “natuurlijke” dat nog niet begrepen wordt of onthuld is.

9 Een voortdurende uitbreiding van wetgeving en het resulterende verlies van vrijheid is een teken van, en direct proportioneel aan, de spirituele ziekte van een Natie.

10 Als een Natie niet spiritueel gezond is en geen moreel karakter heeft, dan zullen de overheid en principeloze mensen de leemte vullen die ontstaat. Daarom zal vrijheid wel varen bij morele waarden, en zo zal tirannie wel varen bij moreel verval.

11 Waarheid heeft niet veel woorden nodig. Behoed u dus voor langdradige doctrines. De grote principes zijn te verduidelijken met weinig woorden.

12 Waarheid kent geen vrees voor kritisch onderzoek.

13 Ongegrond geloof is een valkuil. Een Volk dat de waarheid en de effecten van zijn overtuigingen niet onderzoekt zal lijden of ten onder gaan.

14 In overeenstemming handelend met de Wetten van de Natuur, is er niets juister dan het behouden van het eigen ras.

15 Er bestaat geen motiverende factor die grotere kracht heeft dan de vaste overtuiging dat men het bij het juiste eind heeft.

16 Scherpzinnigheid is een teken van een gezond Volk. In een zieke of stervende natie, beschaving, cultuur of ras wordt inhoud verwaarloosd ten faveure van de schijn.

17 Scherpzinnigheid houdt onder andere in dat men in staat is om het verschil te herkennen tussen geloof en aantoonbare werkelijkheid.

18 Er bestaan geen rechten of privileges onder de Wetten van de Natuur. Het hert dat wordt opgejaagd door een hongerige leeuw heeft geen recht op leven. Maar hij kan zijn leven wel afkopen door zijn natuurlijke instincten als waakzaamheid en vluchtgedrag te gehoorzamen. Op een vergelijkbare manier hebben mensen geen recht op leven, vrijheid of geluk. Deze omstandigheden kan men zelf afkopen, of laten afkopen door familie, stam of voorouders. Maar het zijn niettemin zaken die zijn afgekocht, en geen rechten. Daarenboven kan de waarde van hetgeen dat is afgekocht alleen behouden worden door waakzaamheid en gehoorzaamheid aan de Wetten der Natuur.

19 Een volk dat niet overtuigd is van zijn uniciteit en waarde zal ten onder gaan.

20 Het Blanke ras heeft duizenden jaren lang geleden onder de invasies en de brutaliteit van Afrika en Azië. Atilla en de Aziatische Hunnen die Europa binnenvielen in de vijfde eeuw en er verkrachtend, plunderend en moordend doorheen trokken vanaf de Alpen tot aan de Baltische staten en de Kaspische zee zijn daar een goed voorbeeld van. Dit scenario werd 800 jaar later herhaald door Gengis Khan’s horde van Mongolen (Zie hier dat de Amerikaanse Indianen geen “oorspronkelijk Amerikanen” zijn, maar raciaal gezien Mongolen zijn). In de achtste eeuw, honderden jaren voordat er negers naar Amerika gebracht werden, vielen Noord-Afrikaanse Moren van gemengde raciale achtergrond Portugal, Spanje en delen van Frankrijk binnen. En dus is de poging om het Blanke ras een schuldgevoel aan te praten door de maatschappelijke executeurs niet valide gezien in het licht van zowel historische omstandigheden alsook onder de Natuurlijke Wet, welke compassie tussen de soorten ontkent. Het feit is, dat alle rassen onmetelijk veel voordeel hebben gehad bij het creatieve genie van het Arische Volk.

21 Een volk dat anderen die niet tot hun ras behoren toestaat om onder hun te leven zal ten onder gaan omdat het onvermijdelijke gevolg van raciale integratie rassenvermenging is, waardoor de karakteristieken en het bestaan van het ras ten einde komen. Gedwongen integratie is moedwillige genocide, in het bijzonder voor een Volk als het Blanke ras, dat nu tot een kleine minderheid op de wereld verworden is.

22 In de eindanalyse wordt een ras niet beoordeeld als superieur of inferieur aan de hand van wat het heeft bereikt, maar aan de hand van zijn wil en zijn kracht om te overleven.

23 Politieke, economische en religieuze systemen kunnen worden vernietigd en weer worden opgebouwd door mensen, maar de dood van een ras is eeuwig.

24 Geen enkel Volk kan zijn bestaan voor onbepaalde tijd voortzetten zonder territoriale imperatieven waarbinnen zij hun eigen soort kunnen uitbreiden, beschermen en bevorderen.

25 Een Volk zonder cultuur die exclusief de hunne is zal ten onder gaan.

26 Natuur heeft een zekere antipathie tussen de rassen en soorten geplaatst om de individualiteit en het bestaan van elk van hen te verzekeren. Het overtreden van het territoriale imperatief dat noodzakelijk is om die antipathie te behouden leidt tot conflict of verbastering.

27 Het is niet constructief om mensen van andere rassen te haten, of zelfs mensen van gemengde raciale achtergrond. Maar een scheiding moet blijven bestaan omwille van het voorbestaan van het eigen ras. Echter, men moet degenen die verraad plegen tegen hun eigen soort en de naties van hun eigen soort haten met een perfecte, zuivere haat.

28 Het concept van een multiraciale maatschappij schendt elke Wet van de Natuur die ziet op het behoud van soorten.

29 Het concept van “gelijkheid” wordt tot een leugen verklaard door al het bewijs waarvan de Natuur ons voorziet. Het is een zoektocht naar de laagste gemene deler, en het nastreven van gelijkheid zal elk superieur ras en elke superieure natie of cultuur vernietigen. Om een werkpaard net zo snel te laten rennen als een racepaard zou men eerst het racepaard kreupel moeten slaan, en omgekeerd, om het racepaard net zoveel last te kunnen laten dragen als het werkpaard, zou men eerst het werkpaard kreupel moeten slaan. In beide gevallen is het nastreven van gelijkheid de vernietiging van uitmuntendheid.

30 De instincten tot behoud van rassen en soorten zijn bepaald door de Natuur.

31 Instincten zijn het perfecte mechanisme van de Natuur voor het overleven van elk ras en van elke soort. De menselijke zwakte om situaties te rationaliseren ten behoeve van zelfvoldoening moet niet worden toegestaan deze instincten in de weg te staan.

32 Verbastering, dat wil zeggen rassenvermenging, is altijd al de grootste bedreiging geweest voor het overleven van het Arische ras.

33 Compassie tussen de soorten is in tegenspraak met de Wetten van de Natuur, en is zodoende suïcidaal. Als een wolf zich zou inspannen om een lam te redden van een leeuw, dan zou hij gedood worden. Vandaag de dag zien we dat Blanken zo zwaar belast worden dat ze zich geen kinderen meer kunnen veroorloven. De geïnde belastingen worden vervolgens gebruikt om het fokken van tientallen miljoenen niet-blanken te ondersteunen, waarvan velen vervolgens de laatste blanke vrouwen eisen om zich mee voort te planten. Zoals te zien is, is de mens onderworpen aan alle Wetten van de Natuur. Dit heeft niets te maken met moraliteit, haat, goed of kwaad. De Natuur kent de concepten van goed en kwaad in relaties tussen de soorten niet. Als de leeuw het lam opeet, dan is het goed voor de leeuw en slecht voor het lam. Als het lam ontsnapt en de leeuw sterft, dan is het goed voor het lam en slecht voor de leeuw. Zo zien we dat dezelfde gebeurtenis zowel goed als kwaad is. Dit kan niet zo zijn, want er zijn geen contradicties in de Wetten van de Natuur.

34 Het instinct voor seksuele gemeenschap is onderdeel van het perfecte mechanisme van de Natuur tot het behoud van soorten. Het begint vroeg in het leven en duurt vaak voort tot laat in het leven. Het moet niet onderdrukt worden: het doel ervan, voortplanting, moet ook niet veronachtzaamd worden. Begrijp goed dat onze vrouwen duizenden jaren lang kinderen baarden op jonge leeftijd. En nu, om te conformeren aan een vreemde cultuur, en binnen die cultuur de competitie aan te gaan met elkaar, ontkennen ze hun door de Natuur bepaalde instincten en plichten. Onderwijs verantwoordelijkheid, maar zorg dat u ook begrip toont. Het leven van een ras ontspringt aan de schoot van zijn vrouwen. Hij die wil oordelen zou eerst het verschil moeten begrijpen tussen wat goed is en wat juist is.

35 Homoseksualiteit is een misdaad tegen de Natuur. De gehele Natuur verklaard het instinct tot seksuele gemeenschap als gericht zijnde op voortplanting, en zodoende op het behoud van de soort. Het overweldigende mannelijke libido moet gekanaliseerd worden richting het bezit van vrouwen, alsook richting elementen als territorium en macht, die beiden noodzakelijk zijn om vrouwen te behouden.

36 Seksuele pornografie degradeert de Natuur van alle betrokkenen. Een mooi naakte vrouw is kunst: een camera tussen haar benen om haar edele delen te verkennen is pornografie.

37 Het ras waarvan de mannen niet zullen vechten om hun vrouwen te behouden en zich met hen voort te planten zal teloor gaan. Elke Blanke man met gezonde instincten voelt walging en afkeer als hij een vrouw van zijn ras ziet met een man van een ander ras. Zij die vandaag de dag de media en aangelegenheden van de Westerse Wereld beheersen verkondigen dat dit instinct verkeerd en schaamtevol is. Ze noemen het “racisme”. En zoals elk “isme”, zoals bijvoorbeeld het woord “nationalisme” simpelweg betekent dat men de positie van de eigen natie wil bevorderen, zo betekent “racisme” simpelweg dat men de positie van het eigen ras wil bevorderen. Het is misschien wel het meest trotse woord dat bestaat. Elke mens die deze instincten niet gehoorzaamd is anti-natuur.

38 In een zieke en stervende natie, cultuur, ras of beschaving zullen politieke oppositie en traditionele waarden aangemerkt worden en vervolgd worden als hatelijke misdaden door inquisiteurs die zich omhullen met ultrachauvinistisch patriottisme.

39 Een Volk dat onwetend is over zijn verleden zal het heden onteren en de toekomst vernietigen.

40 Een ras moet -boven alle andere aardse dingen- zij die hun leven of vrijheid hebben gegeven voor het behoud van het volk eren.

41 Het volk, dat willen zeggen de leden van het ras, zijn de Natie. Raciale loyaliteit moet altijd het primaat hebben boven geografische en nationale grenzen. Als dit onderwezen en begrepen wordt zal het een einde brengen aan broederoorlogen. Oorlogen moeten nooit gevoerd worden om een ander ras dan het eigen ras te bevoordelen.

42 De leiders van de Natie zijn geen machthebbers, zij zijn dienaren en wachters. Zij zijn er niet om hun eigen belangen te dienen. Kies alleen die wachter die geen interesse heeft in de accumulatie van materiële zaken.

43 Kies en beoordeel uw leiders en zogenoemde wachters als volgt: Zij die altijd op zoek zijn naar manieren om de macht van de overheid te beperken zijn van goede inborst en van goede wil. Zij die altijd op zoek zijn naar manieren om de macht van de overheid uit te breiden zijn tirannen.

44 Geen overheid kan iets geven aan mensen zonder het eerst te ontnemen van andere mensen. De overheid is naar zijn aard een gelegaliseerd ontnemen. Een beperkte overheid is een noodzakelijke last voor nationale defensie en interne orde. Al dat daar bovenop komt is een tegenwerking van vrijheid.

45 De Organische constitutieve Wet, namelijk de Constitutie van een Natie, zou niet voorzien moeten kunnen worden van amendementen anders dan door unanieme overeenstemming van alle betrokken partijen, waarbij zij ook allen aanwezig dienen te zijn. Anders zullen de deuren worden geopend voor de meest gevaarlijke en dodelijke vorm van bestuur: democratie.

46 In een democratie zijn zij die de media controleren, en dus de geest van het electoraat, voorzien van een macht waar koningen of dictators niet eens van kunnen dromen.

47 De meest eenvoudige manier om een democratie te beschrijven is als volgt: Drie mensen vormen een overheid, waarbij ieder van hen één stem heeft. Vervolgens stemmen twee van hen om de welvaart van de derde te ontnemen.

48 De latere stadia van een democratie kenmerken zich door buitenlandse oorlogen, omdat het systeem dat bankroet is probeert zichzelf staande te houden door andere naties te plunderen.

49 In een democratie is dat wat legaal is zelden moreel, en dat wat moreel is, is vaak illegaal.

50 Een democratie wordt altijd opgevolgd door een sterk leidersfiguur ... sommigen noemen hem een dictator. Het is de enige manier om orde te herstellen in de chaos die veroorzaakt werd door democratie. Kies deze sterke leider zorgvuldig! Hij moet in zijn hart een wachter zijn. Hij moet iemand zijn die getoond heeft dat zijn doel in het leven het verzekeren van het voortbestaan van het volk is. Zijn ultieme streven moet erin bestaan de rechtsorde op basis van de perfecte Wetten van de Natuur te herstellen. Kies hem niet uit op basis van de woorden die hij spreekt. Kies degene die alles heeft opgeofferd in zijn confrontatie met tirannie: kies degene die heeft volgehouden. Dit is het enige betrouwbare bewijs van zijn waardigheid en van zijn motieven.

51 Een machtssysteem zal alles doen, hoe corrupt of bruut het ook moge zijn, om zichzelf in stand te houden.

52 Tirannieën kunnen niet beëindigd worden zonder het gebruik van geweld.

53 Zij die verraad plegen vermommen hun daden in proclamaties van patriottisme.

54 Propaganda is een belangrijke component in alle machtssystemen, zowel de religieuze als de seculiere: onware propaganda is een belangrijke component van principeloze machtssystemen. Alle machtssystemen zetten zich ertoe om de massa ervan te overtuigen dat hun systeem goed, rechtvaardig, voordelig en nobel is, alsook dat het verdient te worden voortgezet en verdedigd. Naarmate de verkondigde propaganda meer fanatiek chauvinistisch is zou men meer argwaan moeten hebben over de waarheid ervan.

55 Alles in overweging nemende wordt politieke macht altijd geschapen en behouden door dwang.

56 Een machtssysteem, seculier of religieus, dat overmatig gebruik maakt van oproepen tot patriottisme of dat langdradige retoriek nodig heeft voor zijn instandhouding, maskeert een tirannie.

57 Propaganda is een legitiem en noodzakelijk wapen in elke strijd. De elementen van succesvolle propaganda zijn: simpliciteit, emotie, herhaling en compactheid. En, aangezien mensen geloven wat ze willen geloven, en aangezien ze datgene geloven waarvan ze denken dat het in hun voordeel is, moet succesvolle propaganda een beroep doen op de belangen die mensen menen te hebben.

58 Tirannieën onderwijzen wat men moet denken: vrije mensen leren hoe ze moeten denken.

59 Pas op voor mensen die hun welvaart bouwen op het spreken van woorden. Pas vooral op de juristen of priesters die de Wetten van de Natuur ontkennen.

60 De patriot, die naar de kerkers van de inquisitie of naar het schavot wordt gebracht, zal om het hardst veroordeeld worden door zijn voormalige vrienden en bondgenoten: omdat zij zo proberen hetzelfde lot te ontlopen.

61 De zoete godin van Vrede leeft alleen onder de beschermende arm van de voorbereide God van de Oorlog.

62 De organische constitutieve Wet van een Natie moet in niet mis te verstane woorden onherroepelijk de identiteit van de homogene raciale, culturele groep voor wie de Natie is gevormd benoemen, en dat het voortgezette bestaan van de Natie voor altijd alleen voor het welzijn van die specifieke groep dient.

63 Het ras of de cultuur die anderen invloed of controle laat uitoefenen op een van de volgende zaken zal ten onder gaan:

– Organen van informatie

– Educatieve instituties

– Religieuze instituties

– Politieke ambten

– Het uitgeven van een wettelijk betaalmiddel

– Juridische instituties

– Culturele instituties

– Het economische leven

64 Rechtvaardige Wetten vereisen weinig uitleg. Hun betekenis is onontkenbaar in eenvoud en specificiteit.

65 De emoties van mensen worden veel sterker geraakt door het gesproken woord dan door het geschreven woord. Dit is de reden dat een heersende tirannie met een grotere mate van geweld zal reageren op bijeenkomsten van opponenten dan op boeken of pamfletten.

66 De organische constitutieve Wet van de Natie, net als alle andere wetten, precies zo gepast als de wil en de macht om die uit te voeren.

67 Een ongewapend of niet militant Volk zal tot slaven worden gemaakt.

68 Sommigen zeggen dat de pen machtiger is dan het zwaard. Misschien is dat zo. Maar de pen heeft zonder het zwaard geen autoriteit.

69 Tirannieën worden gewoonlijk stap voor stap opgebouwd en vermomd met nobele retoriek.

70 Het verschil tussen een terrorist en een patriot wordt bepaald door de macht over de pers.

71 De oordelen van de wachters en de leiders moeten de Wetten van de Natuur volgen, en gematigd worden door de rede.

72 Materialisme is laagstaand en destructief. De wachters van de Natie moeten continu waarschuwen tegen en de strijd aangaan met een materialistische geest in de Natie. Het verwerven van rijkdom en bezit, voor zover nodig voor het welzijn van de eigen familie en verworven op een eerbare manier, is juist.

73 Materialisme leidt tot mensen die een kunstmatige status nastreven door middel van rijkdom of bezit. Ware sociale status volgt uit dienstbaarheid tegenover Familie, Ras en de Natie.

74 Materialisme leidt uiteindelijk tot in het oog springende, overbodige consumptie, wat op zijn beurt leidt tot de verkrachting van Natuur en de vernietiging van de leefomgeving. Het is onnatuurlijk. De ware wachters van de Natie moeten geheel onbesmet zijn door materialisme.

75 De functie van een koopman of een verkoper is erin gelegen een methode van uitwisseling in het leven te roepen. Een koopman die onnodige consumptie en materialisme promoot moet niet getolereerd worden.

76 De enige rechtmatige functie die geld heeft is die van een ruilmiddel, en in het bijzonder woekerpraktijken zijn onrechtmatig. Een woekerpraktijk (rente), van welk percentage dan ook is een zware misdaad die niet getolereerd kan worden.

77 Een natie met een aristocratie die op geld, juristen en handelaren gebaseerd is zal verworden tot een tirannie.

78 De meest eenvoudige manier om een systeem van centraal bankieren dat op woekerpraktijken is gebaseerd te beschrijven is als volgt: De bankiers eisen dat het eigendom van de Natie als onderpand voor hun leningen wordt gegeven. Tegen een rentepercentage is er meer geld verschuldigd dan dat er gecreëerd is met de leningen. Dus, uiteindelijk kunnen de bankiers het faillissement van de Natie bewerkstelligen.

79 woekerpraktijken (rente), inflatie en onderdrukkende belastingen zijn diefstal door misleiding en vernietigen de moraliteit van de Natie.

80 Rijkdom die zonder opoffering of eerlijke arbeid verworven is zal meestal misbruikt worden.

81 Niets in de Natuur is statisch: of de levenskracht groeit en breidt zich uit, of het vervalt en sterft.

82 Respect moet verdiend worden, het kan niet worden geëist of worden verondersteld.

83 Vermijd ergerlijke mensen, hun giftigheid zal uw eigen natuur vergiftigen.

84 Zelfdiscipline is het teken van de hogere mens.

85 Een maatstaf voor de mens is opgewektheid in tijden van tegenslag.

86 Een dwaas beoordeeld anderen aan de hand van hun woorden. Een wijs mens beoordeeld anderen aan de hand van hun handelingen en aan de hand van wat ze bereikt hebben.

87 In onze relaties of interacties is er voor elke actie een reactie, net zoals in alle Wetten van de Natuur. Dat wat we zaaien zullen we oogsten, zelfs als we dat niet zelf doen, dan zal het gedaan worden door anderen.

88 Er zijn duidelijke tekenen van een zieke of stervende Natie. Ziet u een van deze tekenen, dan plegen de wachters verraad:

– Mengen en vernietigen van het oorspronkelijke ras;

– Vernietiging van het familie- en gezinsleven;

– Onderdrukkende belastingen;

– Corruptie van de Wet;

– Terreur en onderdrukking tegen degenen die waarschuwen tegen de fouten van de Natie;

– Infanticide (tegenwoordig bekend als abortus);

– Vernietiging van de valuta (inflatie of woekerpraktijken);

– Vreemdelingen in het land, een vreemde cultuur;

– Materialisme;

– Buitenlandse oorlogen;

– Bewakers (leiders) die rijkdom of glorie nastreven;

– Homoseksualiteit;

– Religie die niet gebaseerd is op de Wetten van de Natuur.

Het Engelstalige origineel van de 88 voorschriften is hier te vinden.

8 Responses

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.