Wie we zijn #10

IJzer en nieuw bloed

Laatste Noordse invasie van Griekenland bracht de opkomst van de Klassieke beschaving

Doriërs brachten ijzer en nieuw bloed naar Griekenland

Atheense democratie leidde tot ondergang

national alliance logo

Download de volledige serie als e-boek:

Griekenland werd tijdens de prehistorie verschillende keren binnengevallen door Griekssprekende noorderlingen. Degenen die aankwamen in de periode 2.100 – 900 v.Chr. richtte de grote Myceense beschaving op, die bloeide vanaf het einde van de 16e eeuw tot ongeveer 1200 v.Chr.

Homerus, wiens Ilias en Odyssee Myceneens Griekenland beschrijven, verwijst naar de Grieken, of Hellenen, inclusief “Achaeërs”. In feite waren de Achaeërs echter slechts één van de Helleense stammen die in Myceense tijden in Griekenland waren.

Naast de Achaeërs, die het grootste deel van de Peloponnesus (het zuidelijke schiereiland van Griekenland, waar Mycenae was gevestigd) bewoonden, waren er de Eoliërs en de Ioniërs, die andere delen van het vasteland bewoonden, en ook veel van de Egeïsche eilanden en de westkust van Klein-Azië. De Ioniërs vestigden zich in het bijzonder in Attika en waren de oprichters van Athene.

Deze stammenverdelingen dateren van vóór de komst van de eerste Hellenen in Griekenland en het lijkt waarschijnlijk dat de Achaeërs, Eoliërs en Ioniërs de Egeïsche regio afzonderlijk van elkaar binnen een tijdsbestek van enkele eeuwen binnenvielen. En er waren ook de niet-Griekse Pelasgiërs, de Aborigines uit de Middellandse Zee, die de laagste laag van de Griekse samenleving vormden en in de Myceense tijd aanzienlijk groter in getal waren dan de Hellenen. Zoals in de vorige aflevering werd opgemerkt, werden de Myceense Grieken cultureel beïnvloed door deze Mediterranen – en na verloop van tijd ook raciaal.

Helden van Goddelijke afkomst

In de late 14e en vroege 13e eeuw v.Chr. arriveerden meer Grieks sprekende Indo-Europeanen, ze kwamen westwaarts over de Egeïsche zee in schepen. Het waren de “goddelijk geboren” helden van Homerus, de vaders en grootvaders van de strijders die Troje omstreeks 1250 v.Chr. in de as hadden gelegd: de goudharige Achilles, de zonen van Atreus, en de andere vorsten en koningen van de Ilias. Ze vestigden zich in Griekenland, stichtten dynastieën en leefden op een manier die opvallend veel leek op die van Noord-Europese feodale heren, meer dan twintig eeuwen later.

Een paar generaties na de val van Troje – precies 80 jaar later, volgens de Griekse traditie – viel een nieuwe groep van goddelijk geboren strijders Griekenland binnen, dit keer vanuit het noorden. Het waren de Heraclidae, de vermeende afstammelingen van de blonde halfgod Hercules, en met hen kwamen de Doriërs, de laatste van de grote Helleense stammen die de Egeïsche regio bereikten.

Dorische invasie

De Doriërs, die zich een paar jaar eerder in centraal Griekenland hadden gevestigd, gingen verder met het veroveren van het grondgebied van de Achaeërs, ze bezetten de Peloponnesos en ze brachten een eind aan de Myceense beschaving. Maar daarmee maakten ze de weg vrij voor de opkomst van een nieuwe beschaving die de oude in veel opzichten zou overtreffen.

De Dorische invasie was natuurlijk een complexer fenomeen dan de voorgaande regels suggereren. Het betrof herhaalde interacties met andere mensen op een lange reis die, hoewel in het algemeen zuidwaarts, een aantal omwegen, lussen en rustperiodes omvatte. En hun legendarische leiders, de Heraclidae, waren al eens eerder in het zuiden geweest, voorafgaand aan de Trojaanse oorlog.

Het betekende ook de verdrijving van andere volken, en het kwam tijdens een periode waarin kleinere Grieks sprekende stammen hun eigen invasies naar het zuiden ondernamen. De verdrongen Achaeërs, Aeolianen en Ioniërs migreerden naar nieuwe gebieden, soms verdrongen ze de mensen die er al waren en vermengden zich soms met hen.

Blond maar grof

De Doriërs waren blonder dan de Achaeërs die ze overwonnen, maar dat is alleen omdat de Achaeërs zich vermengd hadden met de Mediterrane inboorlingen gedurende verschillende eeuwen voordat de Doriërs arriveerden; oorspronkelijk hadden de twee stammen dezelfde raciale achtergrond.

Maar de Achaeërs waren zeker beschaafder dan de onbeschofte nieuwkomers uit het noorden, en het duurde 400 jaar voordat Griekenland herstelde van de culturele schok van de Dorische invasie. Toen de beschaving van Klassiek Griekenland in de 7e eeuw v.Chr. opbloeide, bevatte het enkele elementen uit de oude, Myceense cultuur en sommige waren het gevolg van de sociale, politieke en demografische veranderingen die de nieuwkomers hadden gebracht.

Duister tijdperk

De vier eeuwen tussen de Dorische invasie en de bloei van de geletterde klassieke beschaving worden door de meeste historici aangeduid als “de donkere eeuwen”, om vrijwel dezelfde redenen dat de periode tussen de val van Rome, meer dan 15 eeuwen later, en de bloei van de middeleeuwse beschaving ook “de donkere middeleeuwen” wordt genoemd.

In beide gevallen werd een volk van een oudere beschaving, die was begonnen te bezwijken onder de druk van raciale vermenging en decadentie, overweldigd door een krachtiger en raciaal gezondere maar cultureel minder ontwikkeld volk uit het noorden. En in beide gevallen vond een periode van rijping plaats over ongeveer een tiental generaties, waarin een synthese van oude en nieuwe elementen, zowel raciaal als cultureel, plaatsvonden, voordat een nieuwe en andere beschaving ontstond uit de ruïnes van de oude.

De vooringenomenheid van historici

Helaas gaan de meeste historici er stilzwijgend van uit dat de verslagen van politieke en culturele activiteit die ons zijn overgeleverd uit perioden van beschaafde geletterdheid alle gegevens verschaffen die nodig zijn om inzicht te krijgen in het historische proces. De staat van ontwikkeling en de mate van organisatie en complexiteit van het stadsleven worden als maatstaf genomen om de significantie of het historische belang van een bepaalde periode te evalueren. En als iemands vooral waarde hecht aan zaken als het handelsvolume, het bruto nationaal product, of zelfs de intensiteit van wetenschappelijke, literaire en artistieke activiteit, dan lijkt een dergelijke maatstaf op het eerste gezicht misschien juist.

Raciale waarden

Maar er zijn ook andere zaken van waarde, zoals die van de National Alliance, die enigszins verschillen van de gebruikelijke. Want het is niet in de externe vormen van organisatie en activiteit van een volk dat we de belangrijkste criteria zien om een ​​oordeel te vellen over de betekenis van een bepaalde periode, maar eerder in de werkelijke raciale opmaak van een volk en in de dynamische processen die, in positieve of negatieve zin, die raciale opmaak beïnvloeden.

Hoewel de fundamentele raciale samenstelling van een volk altijd nauw verbonden is met de prestaties van mensen in handel, wetenschap, industrie, kunst, politiek en oorlogsvoering, kunnen de twee verzamelingen aan criteria toch leiden tot fundamenteel verschillende evaluaties van een bepaalde historische periode.

Dit is een gevolg van het feit dat de opkomst en het verval van een ras meestal sterk afwijken zijn met het opbouwen en het verval van de beschaving.

Opkomst en ondergang van rassen

Dus, de lange tijd tussen de periodes van maximale burgerlijke activiteit – periodes die de historicus gewoonlijk negeert als zijnde van slechts gering belang – kunnen zeer wel periodes zijn van het grootste belang vanuit een standpunt van raciale dynamiek.

Het is natuurlijk waar dat de perioden van maximale civiele activiteit juist die zijn die een maximum aan geschreven bronnen, artefacten en de andere grondstoffen opleveren waaruit de historicus zijn verhaal opbouwt. Maar de relatieve hoeveelheid bewijsmateriaal moet niet worden geïnterpreteerd als gelijkwaardig aan relatieve historische betekenis, ongeacht de waardecriteria van de historicus.

Het verslag van de opkomst en ondergang van zuivere rassen vormt de primaire geschiedenis van de mensheid, en de opkomst en ondergang van beschavingen nemen een plaats van ondergeschikt belang in. Deze verklaring lijkt misschien vanzelfsprekend voor diegenen die al gewend zijn om de geschiedenis vanuit een raciaal oogpunt te bekijken, maar het is in het algemeen niet aanvaard door historici van vandaag. Tot dat moment aanbreekt zal veel geschiedschrijving op een fundamentele manier gebreken vertonen.

Bezorgers van ijzer

Zo grof als de Dorische nieuwkomers uit het noorden waren, in één opzicht stonden ze op een hoger cultureel niveau dan de brons-gebruikende Achaeërs die ze veroverden: de Doriërs brachten ijzeren werktuigen en wapens en de geheimen van ijzerhoudende metallurgie met zich mee, waarmee in de Egeïsche wereld de ijzertijd werd ingeluid.

Ongeveer tegelijkertijd bezetten zij de Peloponnesos, de Doriërs veroverden en koloniseerden ook Kreta en een aantal andere eilanden in de Egeïsche Zee, maar het middelpunt van hun macht kwam tot rust in de zuidelijke Peloponnesus, in het district Laconia. De belangrijkste Laconische stad was Sparta, en de Doriërs maakten er hun hoofdstad van.

Spartanen, bondgenoten en lijfeigenen

De Doriërs van Laconië organiseerden de Peloponnesische bevolking in een drieledige hiërarchie. Aan de top stonden de burgers van Sparta, de Spartanen, allemaal van zuiver Dorisch bloed, geregeerd door hun koningen.

Vervolgens kwamen de Perioeci, of bondgenoten, die vrije Hellenen waren, zowel Doriërs als Achaeërs. De Perioeci gaven alle rechten op het gebied van buitenlands beleid en militair leiderschap op aan de Spartanen en vochten onder Spartaanse leiding in oorlogstijd, maar zij behielden de rechten van zelfbestuur op andere gebieden.

Aan de onderkant van de sociale structuur bevonden zich de Heloten, of lijfeigenen, bestaande uit de inheemse mediterrane elementen evenals veel van de veroverde Achaeërs van gemengd bloed. De Heloten behoorden exclusief toe aan de Spartanen, bewerkten het land op de Spartaanse erfelijke landgoederen, konden niet worden gekocht of verkocht en waren verplicht om militaire dienst te verlenen.

Er waren nooit meer dan 30.000 Spartanen, van wie er ongeveer 8.000 volwassen mannen waren. Ze regeerden over meer dan 600.000 Perioeci en Heloten. Dit extreme numerieke nadeel, met het voortdurende gevaar van opstand door de onderworpen volkeren die het met zich meebracht, leidde de Doriërs van Sparta tot een unieke manier van bestaan.

Krijgerskaste

Ze concentreerden bijna al hun creatieve energieën op het militaire domein. Elke Spartaanse man was een levenslang lid van de krijgerskaste. Elke Spartaanse jongen kreeg een opvoeding die alleen maar was bedoeld om hem een ​​waardig lid van deze kaste te maken.

Omwille van het centrale doel van militair vermogen hebben de Spartanen niet alleen zichzelf vrijgesteld van werk en de andere zorgen van het gewone leven, ze verbood nadrukkelijk elke andere bezigheid dan die van soldaat. Geen enkele Spartaan mocht deelnemen aan handel of een vak uitoefenen. De Perioeci dreven al hun handel en de Heloten voorzagen in al hun andere behoeften.

Stad zonder stadswallen

Sparta had dus het enige full-time, professionele leger in de Egeïsche wereld, en dit gegeven gaf haar een invloed die enorm onevenredig was aan haar aantal. Zo grondig domineerde Sparta al haar buren, en zo grondig werden ze gevreesd en gerespecteerd door alle andere Grieken vanwege hun militaire dapperheid, dat gedurende meer dan 800 jaar de stad geen muren of akropolis nodig had, in schril contrast met elke andere Griekse stad uit die tijd.

Het is jammer dat er geen geschreven documenten van enige betekenis overleefden uit de eeuwen onmiddellijk na de Dorische invasie. Het zou best interessant zijn om de ontwikkeling van de unieke Spartaanse levensstijl tot in detail te kunnen volgen. De meeste historici nemen het als vanzelfsprekend aan dat het alleen de noodzaak was om hun Peloponnesische onderdanenn in bedwang te houden, vooral nadat ze moeite hadden een grote opstand neer te slaan in Messenia, een provincie ten westen van Laconië, die de Spartanen tot een militaire staat dwong.

Meer dan imperialisme

Maar de Doriërs hebben meer gedaan dan een professionele militaire kaste van ongekende efficiëntie creëren uit de Spartanen, en het kan zijn dat hun leiders veel meer dan een imperium in gedachten hadden. Verschillende aspecten van het Spartaanse leven suggereren nog meer de wens om sociale en raciale decadentie te vermijden dan om buren te intimideren of eerbetoon af te dwingen.

De Spartanen maakten geen gebruik van de mogelijkheid van weelde en luxe die hun heerschappij over de Peloponnesos hen gaf, maar ze gingen in plaats daarvan tot het uiterste om deze dingen te vermijden. Hoewel aan elke Spartaanse familie een erfelijk landgoed was toegewezen dat door Heloten werd bewerkt, waren de sieraden, parfums, dure kleding en andere opsmuk die typisch zijn voor heersende elites elders, uitzonderlijk afwezig in het Spartaanse leven.

Goud en zilver waren verboden bezittingen en handelaren in luxe artikelen gingen met een grote boog om Sparta heen. In voedsel, in persoonlijke versiering en in accommodatie was soberheid de Spartaanse manier die werd gekozen, in plaats van dat het een noodzaak was. En hoewel andere Doriërs bewezen dat hun inherente talenten in architectuur, in muziek en in de andere schone kunsten ongeëvenaard waren, besteedden de Spartanen niet veel van de tijd die hun vrijstelling van handarbeid hen bezighield met het schrijven van poëzie of het bespelen van de lier. Lichamelijke oefening en beoefening in de vechtsporten waren niet-aflatende bezigheden.

Eugenetica

Hun eugenetica-programma hechtte veel waarde aan fysieke schoonheid – aan esthetische kwaliteiten, niet alleen aan ruwe kracht of robuustheid.

Spartaanse vrouwen waren bijvoorbeeld ver verwijderd van de gespierde kolossen die men tegenwoordig in de vrouwelijke Olympische teams ziet; in plaats daarvan werden ze door andere Grieken beoordeeld als een van de mooiste en meest gracieuze, evenals de schoonste, Helleense vrouwen, die in schoonheid alleen geëvenaard werden door de vrouwen van Thebe.

Spartaanse eugenetica elimineerde niet alleen het onwenselijke, het zwakke en het misvormde door een zorgvuldig gecontroleerd programma van kindermoord, maar het ging ook heel ver om het aantal nakomelingen van de beste mannen en vrouwen te vergroten. Het artikel van Ted O’Keefe in het juni 1978 nummer van National Vanguard, “Leonidas and the Spartan Ethos”, citeert verschillende voorbeelden van Spartaanse eugenetische praktijken.

Bewonderenswaardig instituut

Een andere Spartaanse praktijk die suggereert dat raciale in plaats van imperialistische motieven misschien wel het belangrijkste waren in de hoofden van hun leiders, was het regelmatig uitdunnen van de populatie van Heloten, in wat bekend stond als de crypteia. Deze bewonderenswaardige instelling stuurde teams van jonge Spartanen met dolken het platteland op om honderden Heloten te doden – een onderneming die nauwelijks overeenkomt met een verlangen naar zoveel mogelijk onderdanen, wat de norm is voor imperialisten.

Het is gemakkelijk voor te stellen dat de Spartanen bij hun aankomst in Laconia de morele decadentie en de rassenvermenging zagen die de Achaeërs tot zo’n gemakkelijke verovering voor de Doriërs hadden gemaakt, dat ze vervolgens een zorgvuldig ontworpen programma opzetten om zichzelf te beschermen tegen een soortgelijk lot. Een tijd lang is dit programma geslaagd; het morele karakter en de raciale kwaliteit van de Spartanen bleef beroemd hoog. Maar uiteindelijk is het in beide opzichten mislukt.

Verachtelijke ondeugd

De Dorische verovering van Kreta resulteerde in de infectie van de Doriërs met een verachtelijke ondeugd die daar endemisch was: homoseksualiteit. Vanaf Kreta verspreidde deze ziekte zich naar het Griekse vasteland, en zelfs de Spartanen waren er niet immuun voor.

Het andere falen van het Spartaanse programma was eenvoudig een kwestie van cijfers: het geboortecijfer van de Spartanen was onvoldoende om hun populatie op een levensvatbaar niveau te houden. Net als bij andere heersende klassen op andere momenten, produceerden de Spartanen niet genoeg kinderen om hun verliezen in oorlogen goed te maken. Zelfs zware straffen voor het celibaat en het late huwelijk, en vrijstelling van belastingen voor die Spartaanse gezinnen met vier of meer kinderen, hebben het probleem niet opgelost.

Spartaanse tragedie

Aan het begin van de vijfde eeuw voor Christus waren de Spartanen in staat om een ​​leger van 8.000 man tegen de Perzen in te zetten, maar na de kostbare Spartaanse overwinning op Athene en haar bondgenoten in de Peloponnesische oorlog (431-404 v.Chr.) daalde het aantal Spartanen snel. Toen de Spartanen in 371 v.Chr. tegen Thebe optrokken, waren er te weinig om te overwinnen. Na hun beslissende nederlaag door de Thebanen in Leuctra telde het Spartaanse leger slechts 2.000 krijgers. Anderhalve eeuw later waren dat er slechts 700 en verdwenen ze uit de pagina’s van de geschiedenis.

De Spartanen zijn nooit bezweken aan rassenvermenging, maar ze zijn wel bezweken aan hun eigen levensstijl. Het zou goed zijn geweest om de Heloten van de Peloponnesus en de mediterrane bevolking van Kreta helemaal te elimineren en een zuiver Dorische boerenklasse in die gebieden op te richten. Dan zouden ze misschien in staat geweest zijn om een ​​succesvol eugenetica-programma uit te oefenen, hun morele gezondheid te behouden en ook een stabiele populatie te hebben. Maar ze hadden natuurlijk niet het voordeel dat het achteraf bekijken ons geeft.

De andere Helleense stammen bezweken wel aan rassenvermenging. Hun populaties leden niet aan de achteruitgang van de aantallen die de Spartanen hadden, maar zij leden wel aan een achteruitgang in raciale kwaliteit die resulteerde in hun uitroeiing, misschien langzamer maar even zeker – en minder mooi.

Athene

Athene was Sparta’s grote politieke rivaal gedurende een groot deel van het klassieke tijdperk. De Atheense samenleving werd georganiseerd volgens heel andere lijnen dan de Spartaanse samenleving, maar aan het begin van de Griekse geschiedenis wonnen de overeenkomsten het van de verschillen.

De Ionische Grieken waren al enkele eeuwen vóór de Dorische invasie in Attica, het oost-centrale schiereiland waarin Athene ligt. Die invasie heeft een aantal interne migraties in gang gezet in de Egeïsche wereld en veel Myceense vluchtelingen uit de Peloponnesus kwamen aan in Attica in de 12e eeuw voor Christus. Dus toen Griekse historische archieven in de zevende eeuw begonnen, was de Atheense bevolking al een tijdje blootgesteld aan kosmopolitische invloeden.

Overwegend Noords

Toch waren de vroegste Atheners, net als de andere Hellenen, overwegend Noords in bloed en cultuur. Hun sociale structuur was aristocratisch, en ze werden oorspronkelijk geregeerd door erfelijke koningen, net als in het geval van de Spartanen.

Hoewel de Atheense traditie de legendarische koning Theseus crediteert met de politieke eenwording van de verschillende semi-onafhankelijke stadstaten van Attica tot één “groter Athene” tijdens het heroïsche tijdperk, is het zeker dat deze eenwording pas lang na de Dorische invasie plaatsvond. Hoe dan ook, de monarchie duurde niet lang in verenigd Attica, en aan het begin van de geschiedenis werden de Atheners geregeerd door een coalitie van adellijke families, de Eupatriden (“degenen die goed zijn verwekt”).

Vrije burger-boeren

In de zevende eeuw waren er vanuit raciaal oogpunt twee belangrijke verschillen tussen Sparta en Athene. Het eerste verschil, ten gunste van Sparta, was een cultureel en raciaal meer homogene klasse van burgers in Sparta dan in Athene. De tweede was dat Athene een klasse van vrije burger-boeren had – een beslist pluspunt voor haar.

Hoewel Sparta’s professionele leger haar militair sterker maakte, kan er weinig twijfel bestaan ​​over het voordeel dat Athene behaalde door niet afhankelijk te zijn – althans aanvankelijk – van een grote slavenpopulatie voor haar landbouw en industrie.

Het Atheense leger was misschien niet zo efficiënt als dat van Sparta, maar het was grondig patriottisch. In oorlogstijd werd elke Athener een soldaat, en geen enkele functie of status gaf vrijstelling van die plicht. In een latere eeuw trok zelfs Socrates een pantser aan en vocht hij naast zijn leerlingen.

Solonische grondwet

Tegen het begin van de zesde eeuw liepen de Atheense boeren echter het gevaar hun vrijheid te verliezen, en waren velen al verkocht als slaaf en anderen werden effectief geketend door schuldenlast.

De sociale onrust als gevolg van deze situatie bracht de Atheners ertoe absolute macht te geven aan Solon, een edelman, in de hoop dat hij de dingen kon verbeteren. Solon gaf Athene een grondwet die een aantal veranderingen bewerkstelligde met langdurige effecten, sommige goed en sommige slecht.

Aan de positieve kant verbood hij de praktijk van slavernij door schuldenlast. Maar hij nam ook de beslissende stap om de macht van de Atheense staat over te dragen van de handen van de aristocratie in de handen van een plutocratie. Hoewel deze laatste verandering aanvankelijk alleen de jure was, omdat de aristocraten ook de plutocraten waren, verschoof het ultieme criterium van geschiktheid om te regeren van bloed naar goud. Voortaan kon elke voldoende rijke speculant die voldoende grond had verworven om de gespecificeerde hoeveelheid landbouwproducten te leveren in theorie in aanmerking komen voor het hoogste ambt in de staat en voor lidmaatschap van de Raad van de Areopagus (het hoogste gerechtelijke orgaan in Athene, bestaande uit edelen) die voorheen het ambt van archon of heerser had bekleed).

Op ras gebaseerd burgerschap

Maar zelfs na Solon verslond de democratie de Atheners niet allemaal tegelijk. Solon en de tirannen die kort na zijn bestuur de macht verwierven, de Peisistratiden, regeerden een Athene waarin burgerschap nog steeds een raciale kwestie was, gebaseerd op lidmaatschap van een van de verwantschapsgroepen of clans, die de Helleense stammen van Attika vormden.

In 509 v.Chr., 85 jaar na het begin van Solons bestuur, trad een andere ‘hervormer’, Cleisthenes, aan en hij ondernam een ​​programma van valse voorstellingen dat de basis legde voor het veranderen van burgerschap van een raciale naar een geografische aangelegenheid. Vanaf dit punt was het bergafwaarts helemaal voor Athene, raciaal gezien.

Een halve eeuw later werden de laatste machtsresten overgebracht van de Areopagus naar een volksraad. Alle misbruik van de massale partij politiek waarmee Amerikanen maar al te bekend zijn, waren voortaan het lot van de Atheners.

Wet van Pericles

Naarmate de welvaart van Athene groeide, kwamen steeds meer buitenlanders Attika binnen, met als onvermijdelijk gevolg dat er interraciale huwelijken werden voltrokken. Een tijdelijke stopzetting van de vervuiling van de Atheense burgerij door de nakomelingen van buitenstaanders kwam in 451 v.Chr., toen de grote Pericles een wet doorvoerde die het burgerschap beperkte tot degenen die zijn geboren uit een Atheense vader en een Atheense moeder. Slechts vier decennia later verleende Athene echter tienduizenden buitenlanders burgerschap om de enorme verliezen geleden in de Peloponnesische oorlog te compenseren.

En in de vierde eeuw, hoewel de burgerschapswet van Pericles officieel nog bestond, claimden alle variëteiten van Levantijnse bastaarden het Atheense burgerschap. De banksector van Athene was bijvoorbeeld volledig in handen van Semieten, die Griekse namen hadden aangenomen en het staatsburgerschap hadden gekregen voor ‘dienst aan de staat’, net zoals tal van joden en negers zijn verheven tot de Britse “adel” in de afgelopen decennia.

Verduistering van Hellas

Gemengde huwelijken waren wijdverbreid en de verduistering van de Hellenen van Athene was in volle gang. Raciale, morele en culturele achteruitgang gingen hand in hand. De tweede-eeuwse historicus Polybius beschreef zijn landgenoten als “gedegenereerde, plezierzoekende bedelaars, zonder loyaliteit of geloof, en zonder hoop op een betere toekomst.”

Een eeuw later, tijdens de regering van Augustus, rekende de Romeinse schrijver Manilius de Hellenen onder de donkere naties (coloratae genies). En zo verdwenen de Atheners, net als de Spartanen, uit de pagina’s van de geschiedenis.

Als het moeilijk te geloven is dat een zo grootse staat als Athene in een paar eeuwen tijd van Noordse genialiteit en glorie zou kunnen overgaan tot publieke smerigheid, denk dan eens aan de raciale transformatie van Amerika die in één eeuw heeft plaatsgevonden. En stel je voor hoe Amerika er over twee of drie eeuwen zal uitzien (behalve als er een blanke revolutie komt), wanneer blanken een minderheid zijn, in aantal overtroffen door zowel zwarten als latino’s. De technologie en industrie van Amerika kunnen misschien een eeuw of twee meegaan op het momentum van eerdere generaties, zoals de cultuur van Athene deed, maar het Amerikaanse volk – de echte Amerikanen – zullen van de pagina’s van de geschiedenis verdwijnen.

De teloorgang van de Hellenen moet worden beschouwd als een van de grootste tragedies van ons ras. Een groothartig en nobel volk, gevuld met genialiteit en energie, grepen ze aan de middelen in arbeid, materiaal en land die hun verovering van de conservatieve mediterrane wereld bood, en ze schiepen een van de meest vooruitstrevende beschavingen die de aarde tot nu toe heeft gezien. Veel van hun creaties zijn tot op de dag van vandaag onovertroffen.

Faustiaanse geest

Bij de Hellenen werd de subtiliteit van intellect gecombineerd met de avontuurlijke, altijd zoekende Faustiaanse geest die altijd de kenmerkende eigenschap van de Noordse volkeren is geweest. In dezelfde stammen waren de krijgersprinsen van Homerus, Achilles en Odysseus, moedig, agressief, trots en bekwaam met wapens, voor wie mannelijke eer de hoogste deugd was; en Archimedes en Euclides, wiens inzicht in de aard van het universum om hen heen en wiens redeneringsvermogen de mens naar een nieuw niveau van kosmisch bewustzijn tilde en hem krachtige nieuwe middelen gaf om zichzelf verder te verheffen.

In de kunst van de Hellenen kwamen beide essenties tot uiting, een diep gevoelige uitdrukking van het bewustzijn van de mens van zijn universum in combinatie met een opwaartse verlangen van de Faustiaan, die een schoonheid van een dergelijke intensiteit oplevert dat het hart van de toeschouwer pijn doet van verlangen.

Aristoteles Onassis

En wat een tegenstelling tussen enerzijds de Hellenen en hun prestaties, en anderzijds wat er eerder bestond – en wat er nu bestaat – in Griekenland! Dat wil niet zeggen dat elke Griek van vandaag fantasieloos of ongevoelig of lelijk is, maar het is duidelijk dat er iets wezenlijks is verloren tussen de tijd van Aristoteles en de tijd van zijn late naamgenoot, de heer Onassis. En het verlies was minstens zo groot tussen de tijd van Achilles en Aristoteles, hoewel het cultuurvertragingsfenomeen deze eerdere achteruitgang in raciale kwaliteit meestal maskeert.

De Helleense genen zijn er nog steeds, de genen van het ras die in één gevecht verheerlijkt tussen gelijken tegenover elkaar op het veld van strijd en putten vaardigheid, moed en kracht in een wedstrijd tot de dood, maar ze zijn nu ondergedompeld in de genen van een ras dat er altijd de voorkeur aan gaf zijn stenen van veraf te slingeren, in heimelijke hinderlaag te liggen, om onverwachtte messteken vanaf de achterkant te geven. De rasziel die zich de symmetrie van de Dorische tempel voorstelde en de mysteries van het bestaan ​​overwoog als geen ander, is nu vermengd met een ras dat zich bezighoudt, in de eerste en laatste plaats, met persoonlijk voordeel en nadeel, winst en verlies.

Uitroeiing of verdrijving

Deze catastrofale vermenging van bloed heeft zich steeds opnieuw voorgedaan in de geschiedenis en de prehistorie van ons ras, en elke keer was het dodelijk. De kennis hiervan is al lang bij ons aanwezig, maar uiteindelijk heeft het ons altijd in de steek gelaten. De Hellenen van Sparta en Athene streefden er allebei naar hun bloed zuiver te houden, maar beide gingen uiteindelijk ten onder. De enige manier waarop ze hadden kunnen overleven, was door de gehele inheemse bevolking, door verdrijving of uitroeiing, uit de gebieden van de Middellandse Zee te verwijderen waar ze zich vestigden.

De Hellenen hadden altijd een bepaald gevoel van raciale eenheid, onderscheidden zich scherp van al diegenen die niet van hun bloed waren, maar dit raciale gevoel werd helaas meestal overschaduwd door intraraciale conflicten. De rivaliteit tussen Helleense stadstaten was zo fel en zo wijdverbreid, dat de mediterrane inboorlingen vaker werden beschouwd als een middel om te worden gebruikt tegen andere Hellenen dan als een biologische dreiging die moest worden geëlimineerd.

De oude Grieken en homoseksualiteit

Men kan alleen speculeren over de redenen waarom homoseksualiteit zo gewoon was onder de Grieken uit het Klassieke Tijdperk, of het nu Atheens of Spartaans was. Zoals we het beste kunnen beoordelen aan de hand van de epische verhalen van Homerus, was deze ondeugd geen probleem in het heroïsche tijdperk. Alle helden van de Ilias lijken gemotiveerd door normale seksuele driften; gezonde heteroseksuele thema’s liggen ten grondslag aan het hele epos, van de ontvoering van Helena door de Trojanen en de Griekse expeditie om haar terug te halen tot het gekibbel over slavinnen die aanleiding gaven tot de vijandigheid tussen Achilles en Agamemnon. En men kan ook redelijkerwijs concluderen dat het geen probleem was geworden in de tijd van Homerus, vermoedelijk in de negende eeuw voor Christus; anders zou er waarschijnlijk een homoseksuele ondertoon in zijn composities zijn geslopen.

Anderzijds weten we dat homoseksualiteit diep geworteld was bij een groot deel van de inheemse bevolking van het Middellandse-Zeegebied, en niet alleen onder de Kretenzers. De oude Hebreeën, bijvoorbeeld, beoefenden massale rituele masturbatie en priesterlijke anale seks, en Mozes had er een zware taak aan om hen ervan te overtuigen om deze gewoonten op te geven. Zelfs na Mozes’ tijd was de traditionele joodse manier om een ​​koopje te sluiten en elkaar te begroeten om elkaars geslachtsdelen te grijpen, een praktijk die eufemistisch in de King James-versie van het Oude Testament wordt beschreven als ‘de hand onder de dij van de ander plaatsen’.

Maar we kunnen niet precies zeggen waarom deze slechtheid, aanvankelijk afwezig onder de Grieken, zich later zo virulent onder hen verspreidde. Het zou zeker overhaast zijn om een ​​speciale zwakte voor homoseksualiteit toe te schrijven aan de Grieken. Onze ervaring in Amerika laat zien dat, zodra bepaalde zwakke punten in de sociale structuur zijn ontstaan ​​en de publieke tolerantie van verdorvenheid is begonnen, homoseksualiteit zich kan verspreiden als een lopend vuurtje.

Men zou een geheel andere schatting maken van de inherente gevoeligheid van Amerikanen voor dit onderzoek uit een onderzoek dat vandaag werd gemaakt dan uit een onderzoek dat zelfs 20 jaar geleden werd gehouden. Helaas lijkt het probleem in Amerika over 20 jaar zeker nog erger, omdat onze samenleving blijft degenereren tenzij een revolutie de beoefenaars van deze perversie tegen die tijd uit onze landen heeft verwijderd.

En de Amerikaanse ervaring is waarschijnlijk onze beste gids bij het beoordelen van het homoseksuele probleem van de Grieken. Zelfs toen homoseksualiteit het meest wijdverbreid was, waren er heel veel Hellenen die er niet door werden geraakt, nog steeds zo gezond in hun seksuele houding als hun Noordse voorouders waren toen ze voor het eerst in de mediterrane wereld aankwamen. In het ergste geval was het slechts een van de vele symptomen van verval die de wezenlijk gezonde en mooie cultuur die de Grieken creëerden in de war bracht.

“Wie we zijn” is een serie artikelen over de geschiedenis van het blanke ras. Deze reeks artikelen werd geschreven door William Luther Pierce voor de uitgaven van zijn organisatie, The National Alliance. Elke maand zal op dinghal.com de Nederlandse vertaling van één van de artikelen uit deze reeks worden geplaatst.

Bekijk alle artikelen in de serie “wie we zijn”