Wie we zijn #5

Invasie van Europa door mediterraan ras

Een invasie van Europa door een mediterraan ras 9.000 jaar geleden

national alliance logo

Download de volledige serie als e-boek:

Ongeveer 10.000 jaar geleden kwam er een einde aan de 3 miljoen jaar durende geologische periode die bekend staat als het Pleistoceen.

Het Pleistoceen had de eerste gereedschappen en wapens opgeleverd die gemaakt waren door de voormenselijke voorouders van de mens; de stevige vestiging van de verschillende rassenverdelingen van deze voormenselijke soorten, terwijl de verschillende menselijke soorten hun divergentie van gemeenschappelijke wortels in het vorige Pliocene tijdperk voortzetten; de uitbreiding van de menselijke habitat van de oorspronkelijke subtropische savanne naar de noordelijke gematigde zone van de aarde; de evolutie van de verschillende geografisch gescheiden menselijke raciale groepen die op verschillende tijdstippen evolueerden tot echte mensen; en de voortdurende, trage, cultureel-biologisch-sociale evolutie van de Europese mens tot de late paleolithische periode, vanaf ongeveer 40.000 jaar geleden, toen hij de fysieke en psychische eigenschappen verwierf die hem vrijwel niet te onderscheiden van zijn huidige afstammelingen maakten.

Verdwijnende toendra

Tijdens de laat paleolithische periode (d.w.z. de late oude steentijd) waren Europeanen jagers van de kuddedieren die goed gedijden op de bevroren toendra die gedurende die tijd een groot deel van Europa bedekte. Maar toen de gletsjers smolten en de toendra ontdooide en bossen over het landschap van Europa opdoken, werden onze voorouders gedwongen hun levensstijl te veranderen.

De zwervende kuddes rendieren, bizons, mammoeten en andere dieren die aangepast waren aan de toendra waren niet in staat om te overleven in de dichte, noordelijke bossen. Een dramatisch voorbeeld van een dier dat was aangepast op het leven op de toendra was het reuzenhert (Megaceros giganteus), die een gewei hadden met een spanbreedte van maximaal 4,3 meter. Met zulke massieve geweien kon het eenvoudigweg niet door zwaar beboste gebieden bewegen en stierf het uit.

De meeste kuddedieren bezweken aan het verlies van hun voedselvoorziening, die uit de kleine, struikachtige planten van de toendra bestond. Terwijl de bossen zich over de voormalige toendra verspreidden, hielden de bomen het levensondersteunende zonlicht van de bosbodem weg en kon de toendravegetatie niet groeien.

Veranderende levensstijl

Deze overgang van toendra naar bos vond vrij snel plaats, de gletsjer die het noorden van Europa bedekte, trok aan het einde van het Pleistoceen terug met een snelheid van ongeveer 35 kilometer per eeuw. De resulterende transitie in Europese levensstijl en cultuur was ook nogal abrupt en het betekende het begin van de periode die bij archeologen bekend was als het mesolithicum (d.w.z. de middelste steentijd).

Een veel diepgaander revolutie in levensstijl en cultuur kwam later, met het begin van de Neolithische periode (d.w.z., het nieuwe stenen tijdperk). De neolithische revolutie betekende de overgang van jagen, vissen en verzamelen voor de voedselvoorziening tot landbouw en de domesticatie van dieren. De mesolithische periode was in zekere zin een overgangsperiode tussen de levensstijl van het late paleolithicum en de levensstijl van het neolithicum, maar het zag ook een aantal innovatieve en zeer succesvolle cultureel-sociale ontwikkelingen op zich.

In tegenstelling tot de scherpe overgang van het late paleolithicum naar mesolithicum, was de overgang naar het Neolithicum diffuser. Deze verspreidde zich vrij geleidelijk over heel Europa gedurende een periode van meer dan 3000 jaar, gedurende welke tijd het klimaat geschikt werd voor landbouw, eerst in het zuiden en vervolgens in het noorden.

Variërend mesolithicum

De duur van de Mesolithische periode varieerde dus voor verschillende delen van Europa. In Noord-Europa duurde deze het langst – van de gletsjerretour van 10.000 jaar geleden tot de vervanging door de eerste post-glaciale, op koude aangepaste, groenblijvende wouden in het noorden en door loofbossen van eiken en andere bomen in de gematigde zone ongeveer 6.000 jaar geleden. In Zuidoost-Europa duurde deze periode maar 2000 jaar – zelfs nog korter in Griekenland. Naarmate het warmere klimaat zich naar het noorden van Europa verspreidde, trokken opeenvolgende soorten bossen, nieuwe volkeren en culturen vanuit het zuiden Europa binnen. Het Mesolithicum was dus een periode van veranderende raciale patronen in Europa en veranderend klimaat en levensstijl.

Tijdens de bijna 30.000 jaar van het late paleolithicum was het raciale karakter van Noord-Europa, van Ierland tot de Oeral, behoorlijk uniform, net als de levensstijl. Maar kort na de aanvang van het mesolithicum ging de uniformiteit verloren: een deel van de laat paleolithische bevolking volgde het terugtrekkende ijs naar het noorden en behield een aangepaste laat paleolithische levensstijl tot ver in mesolithische tijden; een deel bleef in de bossen die op de ontdooide toendra opkwamen en ontwikkelde een kenmerkende, nieuwe mesolithische levensstijl; en een deel kwam vrijwel onmiddellijk in contact met de nieuwe volkeren en culturen uit het zuiden, waardoor de overgang naar een neolithische levensstijl vrij snel plaatsvond.

Nieuwe rassenpatronen

Nieuwe levensstijlen leiden onvermijdelijk na verloop van tijd tot nieuwe raciale kenmerken, vanwege de sterke onderlinge afhankelijkheid van culturele en biologische evolutie. Dus behield alleen de eerste groep die in de voorgaande paragraaf werd genoemd een zuiver laat paleolithisch raciale karakter. In het zuiden begonnen raciale migraties en rassenmenging. En zelfs waar geen sprake was van een significante raciale vermenging, waren er biologische veranderingen, een opmerkelijk voorbeeld was het proces van brachycefalisatie (toenemende hoofdbreedte) dat belangrijke delen van Europa trof, beginnend in de mesolithische tijd en dat zelfs tot in historische tijden doorging en uiteindelijk het Alpine subras van vandaag produceerde.

Dat deel van de laat paleolithische bevolking dat zich aanpaste aan het bosleven toen de toendra verdween, deed dat met succes. Het meest opmerkelijke Mesolithische culturele patroon dat zich in Noord-Europa ontwikkelde, heeft de naam magelmosiaan gekregen van de archeologen, met een site in een Deens moeras in Mullerup aan de Baltische zee, die kenmerkende artefacten bevatte. (De naam zelf komt van de Deense woorden magle mose, wat ‘groot veen’ betekent.)

Toen hun kuddes rendieren ongeveer 10.000 jaar geleden verdwenen, richtten de pre-magelmosianen zich tot vissen en bosjacht. Door de eerstgenoemde werden ze bekwame botenbouwers, navigerend over alle rivieren en kusten van Noord-Europa. Ze ontwikkelden vishaken, visnetten en andere parafernalia voor efficiënt vissen.

Voor het laatstgenoemde breidden ze het gebruik van de boog, die ze vlak voor het einde van het late paleolithicum hadden uitgevonden, sterk uit. Om bossen te kunne vellen voor hun dorpen en om bomen voor structurele doeleinden te kunnen gebruiken, ontwikkelden ze rotsstenen bijlen, die veel effectiever waren voor het kappen van bomen dan de bijlen met afgeschilferde stenen van het late paleolithicum.

Solitaire jagers

De Magelmosiaanse bosbewoners werden solitaire jagers, in tegenstelling tot hun laat paleolithische voorouders, die in groepen hadden gejaagd. Ze hebben de hond gedomesticeerd als hulpmiddel bij de jacht en ze hebben ski’s en sleeën uitgevonden voor mobiliteit in de winter. En ze vestigden zich in nieuwe gebieden, die nog niet eerder bewoonbaar waren geweest, zoals Schotland.

Hoewel de meeste van de opgegraven magelmosiaanse vindplaatsen zich in Noordwest-Europa bevinden, en zich rond Denemarken concentreerden, verspreidde de magelmosiaanse cultuur zich over de raciaal vergelijkbare mensen die in het uitgestrekte bos leefden dat de gehele noordelijke Euraziatische vlakte bestreek. Een magelmosiaanse site is onlangs opgegraven door Russische archeologen in het oosten van Perm, in de westelijke uitlopers van de Oeral.

Een uitloper van de magelmosiaanse cultuur is vernoemd naar een andere Deense site, Ertebolle, die in het late mesolithische tijdperk aan de noordkust van het Deense schiereiland lag. De mensen van Ertebolle waren voornamelijk vissers en ontwikkelden het eerste echte aardewerk in hun deel van Europa.

Naar het zuiden toe, in de regio van de Franse Pyreneeën, pasten de afstammelingen van de laat paleolithische mensen die de Magdalena-cultuur hadden ontwikkeld hun gereedschappen en wapens aan in de mesolithische periode om te komen tot wat onder archeologen bekend staat als de Aziliaanse cultuur (na de grot in Mas d’Azil in Frankrijk, waar kenmerkende artefacten zijn gevonden). De Aziliaanse cultuur is in de meeste opzichten niet bijzonder opwindend, maar een paar van de Aziliaanse artefacten zijn inderdaad raadselachtig.

In de grot van Mas d’Azil en op een paar nabijgelegen sites hebben archeologen kiezels gevonden die zijn beschilderd met symbolen die sterk lijken op de alfabetische tekens die zo’n 5000 jaar later in het oostelijke deel van de Middellandse Zee zijn ontstaan. De conventionele archeologische reactie op de Aziliaanse ‘alfabetstenen’ was om ze als een toevalstreffer te verwerpen, de symbolen waren slechts willekeurige bekladdingen, zonder taalkundige betekenis, die toevallig lijken op latere Fenicische, Kretenzische en Griekse alfabetische karakters.

De rationele basis voor deze reactie is dat de Aziliaanse symbolen op zichzelf lijken te staan; er zijn geen eerdere symbolen gevonden waarvan de Aziliaanse kunnen zijn afgeleid. In de oostelijke Middellandse Zee en in Mesopotamië daarentegen kunnen archeologen de ontwikkeling van geschreven taal volgen van pictogrammen (tekeningen die lijken op het object of de beschreven actie) tot steeds meer abstracte symbolen, die uitmonden in een werkelijk alfabet in de oostelijke Middellandse Zee en in het Sumerische spijkerschrift in Mesopotamië.

Oosterse vooringenomenheid

Maar er is meer dan het rationele betrokken bij de conventionele reactie op de Aziliaanse symbolen. Een vooroordeel ten gunste van het Midden-Oosten als de ‘wieg van de beschaving’ is al zo lang zo sterk dat het moeilijk te verwerpen is, zelfs in het licht van het snel groeiende bewijs dat veel van de beschavingskunst – hoewel niet de steden zelf – hun oorsprong hadden in Europa in plaats van in het Midden-Oosten.

Een deel van deze vooringenomenheid was oorspronkelijk religieus van aard en vloeide voort uit de verering die Europeanen vroeger hadden voor het Oude Testament. De joodse mythologie lokaliseert natuurlijk de Hof van Eden, vanwaar de mens en zijn cultuur zich vermoedelijk over de aarde verspreidde, in het Midden-Oosten.

Ook waren de oudste steden vrij duidelijk in het Midden-Oosten – de ruïnes van Jericho, bijvoorbeeld, zijn zo’n 9000 jaar oud – en er was een begrijpelijke neiging om aan te nemen dat er in de duizenden jaren na het einde van de ijstijd een hoger intellectueel en cultureel niveau bestond in de krioelende steden van het Midden-Oosten dan in de verspreide dorpen van Europa. Zo ontstond het archeologische vermoeden, ex oriente lux (licht uit het oosten), dat het Midden-Oosten zag als een fel gloeiend centrum van culturele innovatie, waaruit nieuwe uitvindingen en ideeën zich verspreidden als lichtstralen en uiteindelijk zelfs de meest achter gebleven gebieden van Europa bereikten.

Of de 9000 jaar oude Aziliaanse alfabetstenen zinloze bekladdingen zijn of het eerste schrijven van de mens kan pas worden beslist nadat er veel meer archeologisch onderzoek naar de mesolithische periode is gedaan. Het blootleggen van mesolithische artefacten in Europa is veel moeilijker dan het vinden van neolithische artefacten in het Midden-Oosten, waar bevolkingsdichtheden tot wel 100 keer groter waren. Maar wat nu al zeker is, is dat veel culturele innovaties die voorheen aan het Midden-Oosten waren toegeschreven, van Europese oorsprong waren.

Neolithische revolutie

Er kan echter weinig twijfel over bestaan dat de neolithische revolutie begon in het Midden-Oosten. Op het moment dat de eerste graankorrels meer dan 10.000 jaar geleden in het Midden-Oosten werden verbouwd, was het klimaat in Europa volledig ongeschikt voor de landbouw. Maar al ongeveer 9.000 jaar geleden had de landbouw zich naar het oosten van Griekenland verspreid. En 8.000 jaar geleden had het Italië en de Balkan bereikt.

En terwijl het klimaat in Europa bleef veranderen, trok de landbouw noordwaarts. Ongeveer 6.000 jaar geleden had de landbouw zich over vrijwel heel Europa verspreid en reikte tot in Noord-Schotland, waar bewijs is gevonden van 6.000 jaar oude gekweekte granen.

Maar lange tijd bestonden de nieuwe neolithische en de oudere mesolithische levensstijl zij aan zij in Europa. De culturele uniformiteit die bestond tijdens het late paleolithicum werd in feit niet meer gezien in Europa tot in de Middeleeuwen. En, zoals eerder vermeld, kwamen met culturele veranderingen ook raciale veranderingen.

Tot nu toe hebben we de ontwikkeling gevolgd van een enkele, tamelijk homogene raciale groep: de blanken van de laat paleolithische periode die op de noordelijke Euraziatische vlakte jaagden op kuddes en hun nazaten die in de mesolithische periode jaagden in de bossen en langs de kust. In de laatste aflevering zagen we hoe ze eruit zagen: lange, robuust gebouwde, grote mensen met brede gezichten, grote kaken en en een grove bouw. Er waren aanzienlijke secundaire seksuele verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke volwassenen.

Mediterraan onderras

Maar in de hele laat peleolithische periode was er nog een soort van het subraciale type aan de zuidelijke en zuidoostelijke randen van Europa. Gemiddeld ongeveer vijf centimeter korter dan de blankenvan het late paleolithicum, met een slankere bouw, kleinere hoofden, smallere gezichten en meer delicate kenmerken, waren de mannelijke en vrouwelijke leden van dit zuidelijke subras vrij gelijkaardig in uiterlijk. Dat wil zeggen, ze waren een pedomorf onderras, om de etnologische term te gebruiken; de volwassenen ontwikkelden zich niet zo sterk in seksuele differentiatie als de blanken van het late paleolithicum. Dit waren de voorouders van de kleine, donkere, pedomorfe Mediterranen met smalle gezichten.

Ongeveer 150.000 jaar geleden, tijdens de relatief milde interglaciale periode van Riss-Wuerm, breidden de voorouders van de laat paleolithische blanken zich eerst uit vanuit Zuid-Europa naar de noordelijke Euraziatische vlakte, zoals beschreven in de derde aflevering in deze serie. Maar sommige van hun vrienden bleven achter, langs zowel de noordelijke als zuidelijke kusten van de Middellandse Zee en in het Midden-Oosten. Degenen die naar het noorden gingen en jagers op groot wild werden, gingen door de Neanderthaler fase en evolueerden uiteindelijk naar het Cro-Magnon type van het late paleolithicum. Degenen die in het zuiden bleven, evolueerden onder verschillende omstandigheden en werden uiteindelijk het mediterrane type.

Blonde farao’s

Er was nooit sprake van totale isolatie tussen de laat paleolithische mensen en de Mediterraanse mensen. In Noord-Afrika en in het Midden-Oosten zijn er een paar fossielen uit de ijstijd van de langere, ruigere types van het late paleolithicum en van de kleinere mediterranen gevonden. En later, tijdens de mesolithische en neolithische periodes, trokken groepen mensen uit Noord-Europa kennelijk zo ver richting het zuiden als Libië, omdat Egyptische kunstenaars (die van het mediterrane type waren) Libiërs als blond, met Scandinavische trekken, portretteren. Vandaag zijn deze Libische Noorderlingen natuurlijk verdwenen zonder een spoor na te laten in een donkere zee van mediterraanse en mediterraans-negroïde hybrides. De mediterranen hebben echter in de laatste 10.000 jaar zwaar de overhand gehad in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. In het Midden-Oosten waren zij het die zich aanvankelijk keerden van voedselverzameling tot voedselproductie, waarmee ze de neolithische revolutie introduceerden. Zeker lieten ook andere subraciale typen blijken van hun aanwezigheid in het zuiden aan tijdens het neolithicum – de Sumeriërs verschilden bijvoorbeeld in verschillende subraciale kenmerken van hun mediterrane buren, en verschillende leden van de Egyptische adel waren blond, met als het oudste bekende geval koningin Hetep-Heres II van de vierde dynastie, dochter van Cheops, bouwer van de grote piramide – maar het waren veel meer de mediterranen die hun aanwezigheid lieten blijken in het noorden.

Bevolkingsexplosie

Landbouw en veeteelt is een veel efficiëntere levensstijl dan jagen en verzamelen, en het laat een bepaald gebied toe een veel grotere bevolking te ondersteunen. De bevolkingsdichtheid in de vroegste neolithische gebieden explodeerde met een factor van ongeveer honderd, terwijl mesolithisch Europa in vergelijking daarmee vrijwel leeg was.

Toen de neolithische mediterrane boeren zich naar het noorden en het westen begonnen te vestigen, konden ze aanvankelijk de dunbevolkte mesolithische jagers van Europa overspoelen. Drie belangrijke stromen van mediterrane immigranten kwamen Europa binnen: zij die vanuit Noord-Afrika naar het Iberisch schiereiland trokken; degenen die Griekenland en Italië over zee hebben bereikt; en degenen die noordwaarts trokken rond het oostelijke uiteinde van de Middellandse Zee, vandaar over de Bosporus de Balkan in, en tenslotte langs de Donau vallei in centraal Europa.

De Mediterranen brachten hun nieuwe levensstijl en hun genen met zich mee. Sommigen van hen waren helaas besmet met negroïde elementen, zoals blijkt uit het prognostische karakter van sommige schedels uit deze periode. Het nettoresultaat was dat een groot deel van Europa in de vroege neolithische tijd overwegend mediterraan werd in subraciaal opzicht.

Noordse migraties

Toen de jagers en vissers in Europa zelf begonnen met het fokken van vee, konden ze hun aantallen ook sterk uitbreiden, maar het sterk mediterraan subraciale element bleef in bijna de meest noordelijke gebieden van Europa aanwezig.

De Cro-Magnon typen werden echter versterkt door migraties in een paar gebieden, in plaats van overspoeld te worden; niet alle immigranten die in de neolithische tijden naar het noorden waren verhuisd, waren kort, donker en pedomorf. In de volgende aflevering zullen we kijken naar de megalietenbouwers die over zee langs de Atlantische kust reisden naar Groot-Brittannië, West-Frankrijk en Scandinavië; en naar de strijdbijl volken, die verhuisden van de vlaktes van Zuid-Rusland door centraal Europa naar Noord-Duitsland en Scandinavië.

“Wie we zijn” is een serie artikelen over de geschiedenis van het blanke ras. Deze reeks artikelen werd geschreven door William Luther Pierce voor de uitgaven van zijn organisatie, The National Alliance. Elke maand zal op dinghal.com de Nederlandse vertaling van één van de artikelen uit deze reeks worden geplaatst.

Bekijk alle artikelen in de serie “wie we zijn”