Wie we zijn #9

Griekse en Egeïsche beschaving

Indo-Europese invasies leidden tot de Egeïsche en Griekse beschavingen

Helleense en Pelasgische geesten botsten

Griekse mythen duiden op oude rassenoorlog in het mediterraan gebied

national alliance logo

Download de volledige serie als e-boek:

Vanuit het verre noorden kwamen ze, de xanthoi, de goudharigen: lange, blauwogige en grijsogige reuzen, te paard en te voet, met hun strijdbijlen en hun speren, vergezeld door hun vrouwen, hun wagens en hun vee. Krijgerboeren, ambachtslieden en handelaars, zij aanbaden de stralende hemelvader en spraken een Indo-Europese taal. Het waren de Grieken.

De Grieken – of Hellenen, zoals ze zich later noemden – stortten zich in een lange reeks golven uit over de mediterrane wereld. De eerste golf, een relatief zwakke – en meer correct omschreven als Indo-Europees in plaats van specifiek als Grieks – begon ongeveer 5.100 jaar geleden, en nam blijkbaar een omweg, eerst vanuit het noorden naar West-Klein-Azië, en vandaar, via de Cycladen en andere eilanden van de zuidelijke Egeïsche zee, westwaarts naar Kreta en Griekenland.

Bronstijd

Die eerste golf introduceerde metalen werktuigen en wapens aan de Neolithische cultuur die op dat moment op Kreta en op het Griekse vasteland bestond, en legde de basis voor de latere opkomst van de Minoïsch-Myceense beschaving uit de Bronstijd. Het was een van de ver rijkende wapens van de laatste, grote golf van Indo-Europese migratie naar Midden- en West-Europa vanuit het oude Indo-Europese kerngebied ten noorden en oosten van de Zwarte Zee.

De indringers hebben een beslissende culturele impact op de Egeïsche wereld gehad. Het archeologische bewijsmateriaal uit die periode laat een duidelijke breuk zien tussen de welhaast statische neolithische traditie die bestond vóór de eerste Indo-Europese aankomsten en de daaropvolgende culturen uit de Bronstijd. Deze latere culturen – genaamd Vroege Cycladische, Vroege Minoïsche en Vroege Helleense beschaving in respectievelijk de Cycladen, Kreta en het Griekse vasteland – waren vrij abrupt ongeveer 5.100 jaar geleden ontstaan ​​en ondergingen snelle ontwikkelingen op het gebied van technologie, vakmanschap en sociale organisatie.

Blauwogige Cycladiërs

In de Cycladen had deze eerste, kleine golf van Indo-Europeanen zowel een raciale als een culturele impact. Kleine marmeren beeldjes uit de vroeg-Cycladische periode vertonen nog steeds sporen van de pigmenten waarmee ze gekleurd waren, wat aangeeft dat ze zijn gemaakt door een roodharig, blauwogig ras.

Op Kreta en het Griekse vasteland werden de Scandinavische nieuwkomers echter snel volledig opgenomen in de mediterrane bevolking. De Minoïsche kunst van latere periodes beeldt alleen Bruin-mediterrane typen af.

De mediterrane bevolking in het Egeïsch gebied was verwant aan de bevolking in het noorden, in het dal van de Donau en op de Balkan, die door andere Indo-Europeanen werd overspoeld. Korter dan de Noord-Europese Indo-Europeanen, donkerder en gracieler, waren de Mediterranen van Kreta en Griekenland conservatieve boeren, traag om hun gebruiken te veranderen, relatief passief en wars van oorlogvoeren. Ze spraken een niet-Indo-Europese taal, waarvan de enige overgebleven sporen enkele Griekse plaatsnamen zijn en een paar inscripties in het niet-ontcijferde ‘Lineaire A’-script. Voorlopig echter, behielden ze zowel hun taal als hun religie; de eerste Indo-Europese golf was te klein om die te veranderen.

Het grootste deel van de Indo-Europeanen in die vroege invasies van over de Zwarte Zee vestigden zich in de relatief lege ruimtes van het hoge noorden, langs de kusten van de Baltische Zee en de Noordzee, in Duitsland, de Baltische staten en Scandinavië, waar zij een nieuw Noords kerngebied vestigden. Duizend jaar later begonnen ze in golf na golf uit dit nieuwe kerngebied te koken, trekkend richting het zuiden. De Romeinen – zelf de afstammelingen van een van deze golven – zouden later verwijzen naar het Duits-Scandinavische gebied als vagina gentium, de schoot van naties.

Maar ongeveer 4.100 jaar geleden kwamen de Grieken kwamen eerst door de Cycladen opnieuw op Kreta, en 100 á 200 jaar later over land van het noorden. De golf die Kreta trof vormde de aanzet voor de bouw van de grote Minoïsche beschaving op de basis die duizend jaar eerder was gelegd door de eerste Indo-Europeanen die dat deel van de wereld hadden bereikt.

Wil tot orde

De Minoïsche beschaving was in essentie echter veel meer een Mediterrane dan een Noordse beschaving. De Grieken brachten geen beschaving naar Kreta; ze brachten alleen de neiging naar de beschaving en het vermogen om die te bouwen die inherent aan het hogere menselijke type dat ze vertegenwoordigden.

Ze brachten een innovatieve geest en de Noordse wil tot orde, en ze legden die wil op aan de in wezen passieve en egalitaire mediterrane samenleving die ze vonden, en reorganiseerden die langs hiërarchische lijnen. Zo vestigden ze de gelaagde sociale basis die nodig was voor het ontstaan ​​van de beschaving, en ze vormden ook de heersende laag.

Hetzelfde patroon herhaalde zich keer op keer, niet alleen in de mediterrane wereld, maar waar de Noorderlingen ook andere rassen tegenkwamen, of het nu in Iran of India was: de Noorderlingen zouden de niet-Noordse inwoners van een regio overwinnen en zichzelf als een heersende aristocratie over de hele wereld vestigen. Dit bevrijdde de Noordse sociale klasse van de noodzaak van handenarbeid en gaf de vrije Noordse creatieve geest de vrije loop. Snelle culturele innovatie volgde.

Menging en retrogressie

Maar onvermijdelijk trad er raciale vermenging op, soms snel en soms later. De Noorderlingen zouden in de massa verdwijnen, en de beschaving die ze hadden gecreëerd zou zijn vitale vonk verliezen, stagneren en uiteindelijk terug vallen, hoewel die eeuwenlang zou kunnen doorgaan op zijn momentum na het verdwijnen van het Noordse element voordat retrogressie inzette. (rassenmenging en achteruitgang werden alleen vermeden toen de Noorderlingen de niet-Noordse inboorlingen van een gebied uitroeiden in plaats van ze alleen maar te veroveren, maar dan was er geen grote klasse van horigen voor het behoud van een cultureel innovatieve aristocratie.)

In sommige gebieden vond dit proces meer dan eens plaats; een nieuwe golf van Noordse veroveraars zou het vervallen overblijfsel van een beschaving die door een eerdere golf was ingesteld, nieuw leven inblazen. Als dit vaak genoeg zou gebeuren, of als latere golven numeriek sterker zouden zijn, zou er een aanzienlijk cumulatief effect kunnen zijn, zowel raciaal als cultureel.

Zoals hierboven aangegeven, waren de eerste twee Noordse golven die Kreta troffen niet sterk genoeg om het basiskarakter van de bevolking daar te veranderen; de Minoïsche beschaving was in essentie mediterraan en behield zowel een mediterrane religie als taal totdat de impact van latere noordse golven op het Griekse vasteland effect had en dat effect zich naar Kreta had verspreid.

Opkomst van Mycenae

De Grieken die het vasteland binnenvielen rond 2000-1900 voor Christus namen een ​​gebied over dat sterk onder Minoïsche invloed stond, en ze gaven het een nieuw karakter – nog steeds gedeeltelijk Minoïsch, maar nu ook deels Grieks. Het sterkste centrum van de Griekse invloed op het vasteland was Mycenae, en in dit centrum ontstond in de 16de eeuw voor Christus een nieuwe beschaving. Ondanks het gebrek aan echte literatuur, bereikte het een grotere culturele hoogte dan ooit eerder door de mens bereikt was.

In de sociale organisatie, in de architectuur, in beeldhouwkunst en metaalbewerking en keramiek, en in de andere culturen van beschaving, hebben de Myceense Grieken de Kretenzers volledig overschaduwd. De artistieke schatten die in de 19e eeuw door de Duitse archeoloog Heinrich Schliemann uit de ruïnes van Mycenae zijn opgegraven, verbaasden de wereld.

Verovering van Kreta en Troje

Vroeg in de 14e eeuw voor Christus overschaduwden de Myceeners ook de politiek van Kreta, ze vielen er binnen en onderwierpen het.

Iets meer dan een eeuw later – rond 1250 voor Christus. – onderwierpen de Myceeners ook Troje, in het noordwesten van Klein-Azië. Het conflict tussen Mycenae en Troje is het onderwerp van Homeros’ grote epos, de Ilias.

Troje zelf was in die tijd ook een Griekse stad, en was dat al 700 jaar lang. Een eerdere stad op dezelfde locatie, hoofdzakelijk Mediterraan en Minoïsch van karakter, was veroverd en herbouwd door Griekse indringers in een deel van dezelfde golf die het Griekse vasteland binnenging net na 2000 V.Chr.

De taal van de Myceeners was Grieks – d.w.z. Indo-Europees in plaats van mediterraan – zoals blijkt uit inscripties in “Linear B”, de vroegst geschreven vorm van het Grieks, gevonden in Mycenae en andere vindplaatsen onder Myceense controle.

Sociale structuur

Hun sociale structuur was ook Indo-Europees. Elk rijk werd geleid door een koning of een prins (wanax), soms met een afzonderlijk leger
 leider (lawagetas) en soms met de wanax zelf die deze functie vervult.

Toen kwam de land-bezittende adel (hequetai), de professionele militaire klasse, die aristocraat-boeren waren in tijden van vrede. Onder hen bevonden zich de vrije vakmensen en landarbeiders. Tot slot kwamen de lijfeigenen, de overwonnen niet-Grieken.

Een deel van de opbrengst van het land werd aan de koning gegeven als een belasting, waardoor hij een reserve kon opbouwen die in tijden van oorlog kon worden gebruikt om zijn leger te ondersteunen. In vredestijd steunde het ambachtslieden en kunstenaars, die veel van hun werk rechtstreeks voor de koning deden.

Griekse architectuur van het tweede millennium voor Christus weerspiegelde ook de noordelijke oorsprong van de Myceense Grieken. Hun nederzettingen werden gebouwd rond sterk versterkte citadellen en omringd door verdedigingsmuren, in tegenstelling tot de onbeschermde dorpen van de oorlogsmijdende Mediterranen.

Megaronpaleizen

De typische woning van de Griekse edelman die door de noordelijke indringers in het gebied werd geïntroduceerd, had als belangrijkste onderdeel de megaron, een grote, rechthoekige hal met een centrale haard. Deze zalen waren vergelijkbaar met diegene die al duizenden jaren door Indo-Europeanen waren gebouwd – en die nog duizenden jaren later in het noorden van Europa werden gebouwd, in de tijd van Beowulf en in de Middeleeuwen.

De graven en tomben in Mycenae en andere Griekse vindplaatsen bevatten bronzen zwaarden, dolken, strijdbijlen, en gouden sieraden en gebruiksvoorwerpen, allemaal van uitzonderlijk groot vakmanschap en allemaal getuigen van de rijkdom en de krijgshaftige levensstijl van de Griekse hogere klassen.

De begrafenis zelf was echter kenmerkend mediterraan. De adoptie van de begrafenis in de plaats van de oorspronkelijke Griekse crematie was slechts een van de vele manieren waarop de binnenvallende Grieken van dat vroege tijdperk werden beïnvloed door de inwoners van het Mediterrane gebied. Een van de diepste culturele interacties tussen noordelijke indringers en zuidelijke inboorlingen, en een die met bijzondere helderheid de raciale verschillen in kijk en psychologie toont tussen Hellenen en Pelasgiërs (zoals de Hellenen de inheemse Mediterranen noemden), betrof religie.

Aan het begin van de historische periode in Griekenland (rond 650 v.Chr.), wanneer we de eerste uitgebreide schriftelijke verwijzingen naar religieuze zaken zien (de inscripties “Linear B”, die teruggingen tot 1300 voor Christus, waren veel te summier om veel inzicht te verschaffen in dit opzicht), is “Griekse” religie al een bijna onafscheidelijke mix van Helleense en Pelasgische elementen. Zelfs Homeros’ verhalen over een periode van zes eeuwen eerder bevatten verwijzingen naar Griekse goden die niet langer puur of exclusief Indo-Europees waren.

Olympisch Pantheon

Toch is het nog steeds mogelijk om de religie van de Grieken uit de historische periode te analyseren in Helleense en niet-Helleense componenten. Toen de Hellenen voor het eerst naar Griekenland kwamen, brachten ze een Olympisch pantheon mee naar hun eigen beeld, zowel fysiek als psychisch. Hun goden, met een opmerkelijke uitzondering (Poseidon, de zwartharige zeegod), werden door Homeros beschreven als goudharig en met een ivore huid.

In gedrag waren de goden even menselijk als hun scheppers: soms dapper en soms aarzelend, soms openhartig en soms sluw, soms genereus en vergevingsgezind, en soms gierig en wraakzuchtig – maar nooit mysterieus.

Al met al was de Olympische religie een opmerkelijk scherpe weerspiegeling van de Helleense geest en het Helleense leven. Zelfs het legendarische thuis toegewezen aan hun goden door de Grieken van de historische periode, de berg Olympus, lag ver naar het noorden van de centra van de Griekse beschaving, als gevolg van hun eigen noordelijke oorsprong.

Hemelvader

Aan het hoofd van het Olympische pantheon stond Zeus, de hemelvader. Zijn naam was afgeleid van een Indo-Europese wortel die ‘de stralende’ betekent. Zijn tegenhangers bestonden in de religies van alle andere Indo-Europese volkeren, waarvan de kenmerkende spirituele oriëntatie opwaarts en uiterlijk is. De inherente Indo-Europese religieuze tendens is in zekere zin altijd zonwaarts geweest, zelfs wanneer de zon niet expliciet als een godheid werd beschouwd.

En Zeus weerspiegelde in zijn relaties met zijn familie van goden en godinnen perfect de wezenlijk mannelijke geest en de patriarchale structuur van alle natuurlijke en gezonde Indo-Europese samenlevingen. De Pelasgische religie was daarentegen chtonisch (ingebed in de aarde) in haar oriëntatie, vrouwelijk in haar geest, matriarchaal in haar structuur. De goden en godinnen van de Pelasgiërs waren mysterieuze, onderaardse wezens, aangevoerd door de Aardmoeder, die homologen heeft in de religies van de meeste andere mediterrane volkeren.

De neiging van de Pelasgiër is om, in tegenstelling tot de universaliteit van Zeus en zijn mede-Olympiërs, hun goden te lokaliseren. Dus hoewel het concept van een Aardmoeder wijdverspreid was onder de mediterrane volken, kreeg ze de neiging om verschillende attributen te krijgen in verschillende gebieden, net zoals de verschillende Maagd Maria-cultussen van het christelijke tijdperk, met hun gelocaliseerde O.L. Vrouwe van dit of dat.

De godheden van de Pelasgiërs maakten zich vooral zorgen over seksuele voortplanting en werden aanbeden in orgiastische riten en met veel seksuele symboliek. Slangen en stieren bijvoorbeeld, de eerstgenoemde zowel fallisch als chtonisch, de laatste een symbool van voortplantingsvermogen, speelden een belangrijke rol in de Minoïsche religie.

Religieuze interactie

Vanaf het eerste contact tussen Hellenen en Pelasgiërs was er een interactie tussen hun religies, waarbij elk ras in de loop van de tijd elementen uit de religie van de ander overnam en aanpaste. Zo keurden de Kretenzers Zeus bijvoorbeeld goed en pasten hem aan als een jeugdige vruchtbaarheidsgod, waarbij zij hem soms als een stier afbeeldde, wiens rol het was om de Aardmoeder te bemesten. Ze beweerden zelfs dat Kreta de geboorteplaats van Zeus was, en veroorzaakten zo verontwaardiging bij de Hellenen, die de Kretenzer Pelasgiërs al als een bijzonder bedrieglijk en onbetrouwbaar volk beschouwden.

Interessanter voor ons is de invloed van de Pelasgische religie op die van de Hellenen. Sommige mediterrane goden werden geadopteerd in de Olympische familie en aangepast aan hun nieuwe familieleden, terwijl sommige Olympiërs bepaalde mediterrane kenmerken verwierven. De zwartharige Poseidon is al genoemd.

Maar zelfs een godin zo Helleens als Athena, de grijsogige godin van wijsheid, dochter van Zeus, was een aanpassing van een variant van de Pelasgische vruchtbaarheidsgodin die al in Attica was gelokaliseerd toen de Hellenen arriveerden, een soort van Onze-Lieve-Vrouwe van Athene. Zelfs nadat ze door de Olympiërs was geadopteerd en tot een universele godin werd gemaakt, behield ze een deel van de essentie van een plaatselijke godin.

Dionysus is een voorbeeld van een god die werd aanbeden door zowel Hellenen als Pelasgiërs, maar wiens cultus veel meer Pelasgisch dan Helleens van aard was en betrekking had op orgiastische riten.

Hera, de vrouw van Zeus, is duidelijk een geadopteerde en gewijzigde variant van de mediterrane Aardemoeder. De Griekse mythologie verklaart deze dubbele aard en dubbele oorsprong van de goden op een manier die opmerkelijk doet denken aan de Scandinavische religieuze traditie van een oorlog tussen Indo-Europese goden (Asen) en mediterrane goden (Vanir), waarna gijzelaars werden uitgewisseld (zie deel 7 van deze serie). De gijzelaars uit de Vanir gingen samen met Odin en de andere Scandinavische goden wonen in Asgard en kwamen uiteindelijk op gelijke voet te staan ​​met de Asen.

Poseidon en Njord

Deze geadopteerde Vanir omvatten Frey en Freya, respectievelijk de personificaties van de mannelijke en vrouwelijke seksuele principes, en Njord, een vermomde versie van Nerthus, wat een van de namen van de Aardmoeder was. Het is interessant om op te merken dat Njord ook dienst deed als de Scandinavische versie van Poseidon.

In de Griekse traditie heeft Zeus een oudere groep goden omvergeworpen, de kinderen van Gaia, de Aardmoeder, voordat hij zijn eigen rol als hemelvader en oppergod zeker stelde. Net als in het geval van de Scandinaviërs is het erg verleidelijk om in deze traditie een mythologische verwijzing te zien naar het oude conflict tussen binnenvallende Indo-Europeanen en veroverde Mediterranen.

Omdat de Mediterranen alleen werden overwonnen en niet uitgeroeid; omdat ze het grootste deel van de economische basis vormden waarop de Griekse samenleving rustte; omdat de levensstijl van Hellenen zelf veranderde, meer afhankelijk werd van de landbouw dan voorheen; en omdat rassenmenging onvermijdelijk volgde op verovering, is het niet verrassend dat de religie van de veroveraars een groot aantal elementen heeft ondergaan en geassimileerd uit de religie van de veroverde inboorlingen.

Gemaskeerde weerspiegeling

Een volksreligie weerspiegelt over het algemeen de essentiële elementen van de raciale ziel van een volk, maar het is alleen onder volledig natuurlijke omstandigheden, vrij van externe culturele en raciale inmenging, dat de weerspiegeling perfect is. Wanneer een vermenging van verschillende volkeren plaatsvindt, is de spiegel van de ziel vertroebeld; evenzo is het, wanneer een religie van vreemde oorsprong is en wordt opgelegd aan een volk, zelfs zonder raciale vermenging.

In het laatste geval blijven de genetische spirituele predisposities ongewijzigd en zullen ze zichzelf uiteindelijk opnieuw bevestigen. Vaak kan deze herhaling vele eeuwen duren, omdat de magneet van het kompas van de ziel niet zo sterk is als we zouden wensen; een lange periode is nodig om zich te vestigen en zijn ware richting opnieuw te vinden nadat hij de koers is kwijtgeraakt.

Protestanten en katholieken

Toen het christendom vanuit het Midden-Oosten naar Europa kwam, werd het opgelegd aan een raciaal diverse bevolking, grotendeels Noords in het noorden, mediterraan in het zuiden, en Alpien in het tussengebied. Hoewel de religie werd aangepast in een poging om die aan te passen aan de Europese psyche, ontwikkelden zich onvermijdelijk spanningen, omdat deze psyche niet overal hetzelfde was.

Het zal geen verrassing zijn dat toen de breuk kwam, Europa grotendeels werd verdeeld in het protestantse noorden en het katholieke zuiden, hoewel een aantal politieke eigenaardigheden de orde van de geografische verdeeldheid ontsierden. En in het zuiden regeerde de Aardmoeder opnieuw, in een nieuwe gedaante. (Het voorgaande moet niet als een kritiek op de mate van Indo-Europees bloed van een persoon met een katholieke achtergrond worden gezien. Gedurende 500 jaar, in de Middeleeuwen, waren alle Europeanen, noord en zuid, katholieken. Het christendom propageerde in veel gevallen door vuur en zwaard, en de religieuze tweedeling van Europa na de Reformatie werd op soortgelijke wijze bepaald. Zoals vermeld, waren er in deze verdeling veel eigenaardigheden en grillen, vooral die welke de katholieke enclaves in het noorden achterlieten; Ierland en Polen zijn slechts twee voorbeelden. Niettemin is het fenomeen van terugkeer naar inherent bepaalde vormen tamelijk reëel, en dit wordt weerspiegeld in de over het algemeen sterkere neiging tot katholicisme en maria-aanbidding in de gebieden van Europa met een overwegend mediterrane bevolking.)

In de volgende aflevering zullen we kijken naar de laatste golven van Grieks sprekende Indo-Europeanen die de Mediterrane wereld binnen vielen; we zullen de opkomst van Klassiek Griekenland zien; en dan gaan we verder naar het Italiaanse schiereiland en het begin van Rome.

“Wie we zijn” is een serie artikelen over de geschiedenis van het blanke ras. Deze reeks artikelen werd geschreven door William Luther Pierce voor de uitgaven van zijn organisatie, The National Alliance. Elke maand zal op dinghal.com de Nederlandse vertaling van één van de artikelen uit deze reeks worden geplaatst.

Bekijk alle artikelen in de serie “wie we zijn”