Sir Oswald Mosley is een vrij onbekend vertegenwoordiger van het Fascisme in Nederland en Vlaanderen. Terwijl hij toch een man was met krachtige Fascistische ideeën die helder kon uitleggen wat Fascisme nu werkelijk inhoudt. Hij werd eind negentiende eeuw geboren in Engeland, en begon op jonge leeftijd aan zijn politieke carrière. Toen hij voor de conservatieve partij in het lagerhuis kwam, was hij het jongste parlementslid ooit. Ontevreden met de huidige politieke partijen, richtte hij in 1931 zijn eigen partij op: The British Union of Fascists.

Als leider van The British Union of Fascists heeft Mosley een groot aantal werken geschreven, waarvan vrijwel niets in het Nederlands beschikbaar is. En dat is zonde, want het werk van Mosley toont aan dat het Fascisme van de eerste helft van de twintigste eeuw geen zuiver Italiaanse aangelegenheid was, maar juist de mogelijkheid open laat om de staat in te richten op een manier die in overeenstemming is met de volksaard.

Om mensen te introduceren tot het Fascistische wereldbeeld schreef Mosley in 1933 “Fascism explained: 10 points of Fascist policy“. Hieronder is dat korte werk vertaald opgenomen als “10 punten van Fascisme”, en tevens te downloaden als pdf en epub.

Speech van Mosley
Bijeenkomst van de Britse Fascisten in Earl’s Court Exhibition Hall in Londen op 16 Juli 1939

10 punten van Fascisme

I Patriotisme en revolutie

Fascisme is een geloofsbelijdenis van patriotisme en revolutie. Voor de eerste keer ontstaat er een krachtige beweging die enerzijds loyaal is aan de Vorst en het Vaderland, en die anderzijds staat voor verstrekkende en revolutionaire veranderingen in de overheid, in de economie, en in het leven zelf. Tot dusverre werd patriotisme geassocieerd met hen die zouden willen dat de dingen kunnen blijven zoals ze waren; revolutie werd geassocieerd met een slap internationalisme dat de belangen van andere landen boven die van Brittannië plaatst. Het credo van Fascisme is “Britain First”. Wij houden van ons land, en we zijn vastberaden een land te bouwen dat onze liefde waardig is. Zaken kunnen niet blijven zoals ze nu zijn: we moeten grote veranderingen doorvoeren om het moderne Brittannië aan te passen aan moderne feiten. Het ware patriotisme wordt nu voor de eerste maal uitgedrukt door middel van Fascisme.

II Actie

De eerste noodzakelijkheid vandaag de dag is actie. Keer op keer heeft het volk gestemd voor actieprogramma’s. En keer op keer zijn zij verraden door de bestaande partijen en gefrustreerd geraakt door het huidige systeem. Conservatieven hebben geprobeerd de dingen bij het oude te laten, en zij hebben geprobeerd om wat zij noemen de stabiliteit van de Staat te behouden. Met als doel het weerstaan van verandering hebben zij een beroep gedaan op loyaliteit en patriottisme. Socialisten aan de andere kant, hebben gesproken over vooruitgang, maar hebben deze gezocht in de eindeloze discussies van praatgrage commissies. Ze hebben de grootse instrumenten van leiderschap en beslissende verworpen en bespot, terwijl dit de enige krachten zijn waardoor dingen ook daadwerkelijk gedaan worden en waardoor vooruitgang bereikt kan worden. Zodoende is hun gepraat over vooruitgang verzand in chaos en in een vlucht voor het nemen van verantwoordelijkheid. Fascisme combineert vooruitgang met de executieve instrumenten van loyaliteit, beslissing en vrijwillige discipline, de enige zaken waardoor zaken gedaan worden en geordende vooruitgang bereikt kan worden. Het ware patriotisme van Fascisme zal de vaandeldrager zijn van de veranderingen die noodzakelijk zijn, door principes en methodes die verandering brengen met orde en efficiëntie.

III Fascistische organisatie

Fascisten verbinden zich aan elkaar om vanuit vrijwillige discipline hun vaderland te dienen, omdat zij realiseren dat zonder discipline niets gedaan kan worden. De zwarte hemden die zij dragen symboliseren hun vastberadenheid om de natie te redden. Zij zijn niet bang om uit de toon te vallen door mannen te zijn die toegewijd zijn aan de dienst en de wederopstanding van hun land. Het dragen van het zwarte hemd door onze meer actieve leden doorbreekt alle klasse barrières in onze rangen, omdat allen gelijkelijk zijn gekleed. (Het dragen van het zwarte hemd is niet verplicht.) De groet is de erkenning van een broeder Fascist die geïnspireerd wordt door hetzelfde passionele ideaal van nationale dienstbaarheid.

Fascisme is -net als elke politieke stroming die dit land ooit heeft gekend- gemeenplaats voor alle grootse landen, maar Fascisme kent een grotere mate van overeenstemming met het Britse karakter dan welke andere politieke overtuiging dan ook. Want de essentie van Fascisme is groepswerk, de kracht om samen vooruit te komen en individuele belangen te negeren in dienst van de natie. Wij stellen dat dit de leidende karaktereigenschap is geweest van het Britse volk op elk groots moment in onze geschiedenis.

IV Werkloosheid en het moderne probleem

Fascisme gelooft dat het huidige wereldwijde probleem met werkloosheid voorkomt uit de onmogelijkheid voor het volk om de goederen die de industrie produceert te kopen en te consumeren. Elke dag stellen rationalisering en wetenschappelijke ontwikkeling de industrie in staat om meer goederen te produceren met minder arbeidsinspanning. De macht om te produceren neemt toe, maar de macht om te consumeren neemt niet toe. Daarenboven ziet Brittannië zich gefrondeerd met bijzonder probleem omdat het de grootste exporterende natie van de wereld is. Buitenlandse markten sluiten voortdurend de grenzen voor ons vanwege de simpele reden dat andere naties vastberaden zijn om zelf de producten te produceren die zij consumeren.

V De corporatistische staat

Fascisme lost de problemen van werkloosheid en armoede op door het vestigen van de Corporatistische staat, welke zal worden verdeeld in Nationale corporaties die bestuurd worden door vertegenwoordigers van werkgevers, arbeiders en consumenten, die opereren onder een Fascistische overheid. De Staat zal niet proberen de industrie zelf te leiden, zoals onder het Socialisme, in plaats daarvan zal de Staat de randvoorwaarden bepalen waarbinnen de industrie mag opereren, en die randvoorwaarden worden bepaald door de nationale welvaart. Privaat eigendom zal worden niet alleen worden toegestaan, maar zal ook worden aangemoedigd, met dien verstande dat zulke activiteiten zowel het individu als de natie ten goede komen. Alle belangen die indruisen tegen het belang van de natie ingaan zullen rigoureus onderdrukt worden.

De functie van de Corporaties zal erin bestaan om de salarissen in de gehele industrie te doen stijgen, terwijl wetenshap, rationalisatie en industriële technieken de mogelijkheden om te produceren vergroten. Consumptie zal worden aangepast aan de productie en in een Interne Markt zal worden voorzien door de grotere koopkracht van ons eigen volk.

VI De export handel

De export zal worden ondersteund door het Corporatistische systeem in de unificatie van onze koop en verkoop regelingen in het buitenland, wat de industrie in staat zal stellen om met een stem te spreken, en de overheid zal voor de eerste keer onze export daadwerkelijk steunen. Ons handelsmotto zal zijn:

“Brittannië koopt van hen die van Brittannië kopen.”

We zullen onze handel verplaatsen als onze aankopen van voedsel en andere ruwe grondstoffen als degenen van wie we dat kopen niet van ons kopen. Door deze middelen zullen we afdwingen dat we afzetmarkten openen die nu voor ons gesloten blijven, totdat we autarkisch Rijk hebben dat ons onafhankelijk maakt van buitenlandse markten.

VII Het Fascistische rijk

Wij streven ernaar een Brittannië op te bouwen dat zoveel mogelijk autarkisch is, een Rijk dat volledig autarkisch is. We streven ernaar om een grote deel van de wereld een veel hogere mate van beschaving te bieden dan die elders bestaat, een Rijk dat immuun is voor de chaos van strijd en ineenstorting. Met dit doel zal het Fascisme buitenlandse goederen uitsluiten. Importheffingen zijn nutteloos omdat zij de consument belasten zonder de producten buiten de deur te houden die de vrucht zijn van goedkope buitenlandse slavenarbeid. Binnen het rijk kunnen we alle producten, al het voedsel en alle ruwe grondstoffen produceren die we nodig hebben. Moderne wetenschap stelt ons in staat om dat in overvloed te doen, omdat we de transitie maken van de economie van armoede naar de economie van overvloed, en grote naties kunnen autarkisch zijn als ze georganiseerd zijn en wetenschappelijk beschermd zijn tegen de schokken en de ontwrichtingen van de chaos in de wereld. Een dergelijke organisatie zal behulpzaam zijn in het behouden van de vrede van dit land en van de wereld, omdat de primaire oorzaak van oorlog is gelegen in de internationale strijd om markten en ruwe grondstoffen, ondersteund door het internationale financiële instellingen. Een autarkisch Rijk kan zich onthouden van die strijd, en de risico’s van oorlog zullen geminimaliseerd worden. Britten zullen niet meer vechten, anders dan om hun eigen haard en huis en rijk te verdedigen. Fascistische bewegingen maken nu snelle vooruitgang in alle grote Gebieden, en zijn verenigd met de Britse Unie van Fascisten in de Nieuwe Rijks Unie.

VIII Agricultuur: een Fascistisch driejarenplan

Fascisme benadrukt het belang van het nieuw leven inblazen in de agrarische industrie, die verraden is door alle partijen. Momenteel produceren we voor £ 28.000.000 per jaar van onze totale voedselvoorraad in dit land, en we importeren voor £ 220.000.000 aan voedsel uit andere landen, en £ 14.000.000 uit de Britse Gebieden. Onder een driejaren plan zal Fascisme de productie van de Britse agrarische sector bijna verdubbelen door de totale uitsluiting van buitenlandse producten. We kunnen de binnenlandse productie laten stijgen tot £ 500.000.000 per jaar, en daar bovenop kunnen we de Britse Gebieden onder een Fascistisch bewind voorzien van een betere markt dan die zij vandaag de dag hebben. De prijzen van landbouwproducten moeten vooraf worden vastgesteld, en de profiterende tussenpartij moet volledig uit de markt gedrukt worden. De grotere koopkracht van de industriële arbeider onder het Fascisme zal de boer voorzien van een goede prijs voor zijn waar, en zijn landarbeiders voorzien van een goed loon waar zij van kunne leven. De grotere koopkracht van de agrarische bevolking zal -als de agrarische productie is toegenomen- de plaats innemen van onze verdwijnende buitenlandse markten, door veel van de producten te kopen die heden voor de export bestemd zijn. Het platteland zal weer welvarend zijn, en zal voorzien in gezonde, viriele mannen die het Groot-Brittannië van de toekomst kunnen bouwen.

IX Buitenlanders en internationale financiën

Fascisme kan als enige het hoofd bieden aan de buitenlandse invloed, omdat alleen het Fascisme Brittannië op de eerste plaats zet. Onder het Fascisme zal geen buitenlander dit land in komen om de banen van Britten in te pikken, en buitenlanders die al hier zijn en misbruik hebben gemaakt van de gastvrijheid van deze natie zullen terug gestuurd worden naar waar zij vandaan komen. Fascisme zal niet alleen optreden tegen de arme buitenlanders die naar hier zijn gekomen om werk te zoeken; Fascisme zal ook optreden tegen de grote buitenlandse financiers van de City of London die de financiële macht van Brittannië aanwenden op een manier die niet in het belang is van ons land, maar in het belang van andere landen. Want deze lieden zijn het echte buitenlandse kwaad, omdat zij met hun buitenlandse investeringen Brits geld gebruiken om onze concurrenten overal in de wereld te financieren. De rente op de leningen die zij hebben uitgezet worden hun uitbetaald door middel van goedkope waren die onze levensstandaard ondermijnen en er voor zorgen dat onze mensen zonder werk zitten. Alleen het Fascisme zal naar eer en geweten het buitenlandse kwaad aanpakken, waar zij zich ook mogen roeren.

X Leiderschap-parlement-vrijheid

Fascisme vormt het leiderschap van de natie. Het is geen dictatuur in de traditionele zin van het woord, wat zou impliceren dat er een overheid is die tegen de wil van het volk ingaat. Het is dictatuur in de moderne zin van het woord, wat wil zeggen dat de overheid door het volk bewapend wordt met volledige handelingsmacht om de problemen op te lossen die moeten worden opgelost om het voortbestaan van de natie te garanderen. Wij pogen onze doelen te bereiken door vreedzame, legale en grondwettelijke middelen, met instemming van de wil van de natie zoals deze wordt uitgesproken tijdens de algemene verkiezingen. Fascistisch bestuur echter, zal ineens de macht overnemen door in het eerste Fascistisch parlement volledige handelingsmacht voor de overheid zeker te stellen. Zonder de macht om te handelen en de wil om te handelen krijgt men niets voor elkaar. Fascistische bestuur zal de macht die zij ontvangt van het eerste Fascistisch parlement gebruiken voor de wederopbouw van de natie. Aan het einde van de zittingstermijn van het eerste Fascistische parlement zal een verkiezing worden gehouden op basis van beroepsmatige verdeling in plaats van geografische verdeling. Mannen en vrouwen zullen stemmen binnen hun eigen beroepenveld met werkelijke kennis van de personen en onderwerpen die relevant zijn binnen dat beroepenveld. Vrouwen die niet in enig beroepenveld werkzaam zijn zullen stemmen als echtgenotes en moeders, en zullen zodoende voor de eerste maal vertegenwoordigt worden door mensen die competent zijn op het gebied van dit grote nationale belang. Vrouwen zullen niet verplicht zijn zich terug te trekken uit hun beroepenveld , maar de hogere lonen van hun echtgenoten onder het Corporate systeem zal het voor hen mogelijk maken zich terug te trekken uit hun beroepenveld als zij dat wensen. En de huidige competitie tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt zal zodoende beëindigt worden. In het nieuwe parlement zal elk belang en elk aspect van het nationale leven vertegenwoordigt worden, maar elk belang zal ondergeschikt zijn aan het welzijn van de natie als geheel. Daarom zal een technisch, en niet een politieke parlement verkozen worden om de overheid te assisteren bij het oplossen van de problemen van een technisch tijdperk. Daarna zal het beleid en het personeel van de overheid as geheel direct onderworpen zijn aan beoordeling door de stemming van het volk. De overheid zal niet langer afhankelijk zijn van de intriges en manoeuvres van strijdende partijen, maar afhankelijk zijn van de wil van de natie, welke direct tot uitdrukking komt. Zo zal het volk de volledige vrijheid behouden om het beleid van de overheid goed te keuren of af te keuren, maar een overheid die op deze manier wordt goedgekeurd en ondersteunt zal de macht hebben om te handelen en een eind te brengen aan economische chaos. Fascisme verklaart dat de echte vrijheid economische vrijheid is, en dit kan niet worden verwezenlijkt totdat de economische chaos beëindigt wordt. De overheid kan geen einde maken aan economische chaos al zij niet de macht heeft om te handelen, en die macht om te kunnen handelen kan alleen van het Fascisme komen. Goede lonen, korte uren, goede woningen, mogelijkheden tot recreëren en het ondernemen van culturele activiteiten vormen de echte vrijheid. De massa wordt vandaag de dag beroofd van deze echte vrijheid door de valse vrijheid die geboden wordt door een handjevol oude mannen die eindeloos praten in het huidige parlementaire systeem. Praten en handelen gaan niet samen, en handelen is de noodzaak van de huidige tijd. Wij zullen een einde brengen aan het praten met een nieuw systeem, waarin het totaal aan hulpbronnen van de natie worden ingezet om te handelen.

De zwarthemden van het Fascisme, door hun strijd en opoffering, bieden de natie een nieuw leiderschap en een nieuwe weg naar nationale verlossing. We vragen u dat leiderschap te volgen door de klassenstrijd, reactie en chaos te beëindigen, en u in te zetten voor het opbouwen van een Brittannië dat onze trots en onze liefde waardig is.