Onderstaand een kort uittreksel uit de revolutionaire geschriften van David Lane. De bijbel heeft in het verleden velen tot inspiratie gediend, maar David Lane zag dat er in het nieuwe testament – de kern van het christendom – vele passages zijn die ingaan tegen de aard en de waarheid van mensen met gezonde raciale instincten, en zelfs raciale zelfmoord promoten. Hij beantwoord een aantal Bijbelse passages vanuit het perspectief van het Wotansvolk, de moderne voortzetting van de oude religie van het Noorden. Raciale zelfmoord worden binnen de religieuze doctrine van Wotansvolk – terecht – als verwerpelijk gezien, omdat het ingaat tegen de eeuwige wetten van de natuur. In veel modern politiek beleid dat raciale zelfmoord verkondigt zijn nog steeds sporen van het christendom aan te treffen, al doet de politiek zich nog zo seculier voor.

David Lane verwoordde de kern van zijn politieke visie in de 88 voorschriften, zeker het lezen waard.

 

Een weerwoord tegen tien bijbelse geboden van raciale zelfmoord

 

1
Mattheus 5:5: Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beërven.

Wotansvolk: Het lot lacht een volk toe wiens visies moedig, uitgesproken en vastberaden zijn.

 

2
Mattheus 5:28: Maar Ik zeg u, dat zo wie een vrouw aan ziet, om dezelve te begeren, die heeft alrede overspel in zijn hart met haar gedaan.

Wotansvolk: Als onze mannen onze vrouwen niet voldoende begeren om tot de dood te strijden voor vrouwen en territorium, dan zullen we als ras ten onder gaan.

 

3
Mattheus 5:39: Maar Ik zeg u, dat gij den boze niet wederstaat; maar, zo wie u op de rechterwang slaat, keert hem ook de andere toe;

Wotansvolk: Het kwaad dat onbestraft en ongewroken blijft, zal zich eindeloos blijven herhalen.

 

4
Lukas 6:27: Maar Ik zeg ulieden, die dit hoort: Hebt uw vijanden lief; doet wel dengenen, die u haten.

Wotansvolk: Vernietig uw vijanden en de vijanden van uw volk met Thor’s hamer. Voed hun lichamen aan de aasgieren op de marktplaats, zodat u volgende vijand met de staart tussen de benen wegvlucht.

 

5
Mattheus 6:34: Zijt dan niet bezorgd tegen den morgen; want de morgen zal voor het zijne zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad.

Wotansvolk: Een verstandig man doet spant zich in om een toekomst voor zijn kinderen en zijn ras veilig te stellen.

 

6
Markus 12:17: En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Geeft dan den keizer (ZOG), dat des keizers is, en Gode, dat Gods is. En zij verwonderden zich over Hem.

Wotansvolk: Onthoofd de keizer en voer hem aan de honden. Een overheid die voorbij gaat aan de instemming van het volk is tiranniek en roofzuchtig; onderdanigheid aan een tirannie is slavernij.

 

7
Johannes 18:36: […] Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld […]

Wotansvolk: Seculiere machtssystemen bevorderen en beschermen religies die zich concentreren op een “hiernamaals”, en zo wordt de massa geleerd om de verdediging tegen de reële vijanden in deze wereld op te geven.

 

8
1 Tessalonicenzen 5:17: Bidt zonder ophouden.

Wotansvolk: Dank Wodan nadat u de vijanden van uw volk hebt gedood en begraven.

 

9
Openbaring 14:4-5: Dezen zijn het, die met vrouwen niet bevlekt zijn, want zij zijn maagden […] zij zijn onberispelijk voor den troon van God.

1 Korinthiërs 7:1: […] het is een mens goed geen vrouw aan te raken.

Wotansvolk: De vrouw maakt het leven van een man compleet, en het leven van een ras bevindt zich in de baarmoeders van haar vrouwen.

 

10
1 Petrus 2:13: Zijt dan alle menselijke ordening onderdanig, om des Heeren wil.

Wotansvolk: De wetten van de natuur zijn het werk van de Alvader Wodan en bevatten de wet van het leven. Als de wetten van mensen de dood van uw ras ordonneren, dan eisen de wetten van de natuur rebellie.

2 Responses

Comments are closed.